HTML

Magyarok Igaz Története

Hazugságok és igazságok, tévhitek és elfelejtett hitek, megtörtént és meg nem történt események. Ami a törikönyvekből kimaradt vagy épp odalett csak firkantva...

Friss topikok

  • Márton Kerekes: Ez a cikk tele van tárgyi tévedésekkel, azt is megkérdőjelezem, hogy olvasta-e a cikkíró azokat a ... (2014.01.30. 17:41) Európa ősnépe a magyar
  • bizonyosság: Köszönöm a választ. Jegyzeteim borítólapjára azonnal felírtam, hogy erőt meríthessek ezekből az ör... (2011.03.01. 20:26) AZ ÚR SZAVA MAGYAR VOLT
  • Gábor.G: @Sultan Smith: Te most török vagy vagy amerikai?barát vagy elnyomó csak a szultánból gondolom hog... (2010.11.10. 10:39) Nimródtól

Linkblog

A magyar Európa legősibb népe?

2010.11.22. 22:06 Nandor44

Felhasznált anyag nem én készítettem az interjút.

A magyar Európa legősibb népe?

Michelangelo Naddeo itáliai kutató vallja, hogy Európa első kultúrateremtő nemzete már a neolitikumban megjelent, a Kárpát-medence őslakos népe, a magyarság volt.

- Olasz származása ellenére már évtizedek óta foglalkozik a magyar történelemmel. Miért pont Európa egyik legismeretlenebb országa lett kutatásainak tárgya?

- Bár Olaszországban születtem, szokatlan családnevem és kinézetem alapján már fiatalkorom óta kételkedtem abban, hogy valóban minden felmenőm olasz származású volna. Ekkor határoztam el, hogy megpróbálok életem során minél több kultúrát és népet megismerni, hogy megérthessem, kik voltak az európaiak ősei és hogy én honnan jöttem. Emiatt fordult érdeklődésem az ókor felé. A régészet és a történelem pedig mindig is a hobbijaim közé tartozott. A bronzkori Európa története mindig vonzott. Főképp, mert úgy gondoltam, hogy a földrész az indoeurópaiak érkezése előtt sem volt lakatlan, ahogy továbbvezettem ezt a gondolatot, egy idő után eljutottam az egykori Pannóniáig és annak lakóiig.

- Az indoeurópai nemzetek valószínűleg megrökönyödéssel fogadják még a gondolatát is annak, hogy megkérdőjelezi közös történelmünket. Hogyan jutott el addig a gondolatig, ami valószínűleg meghökkenti majd hazánk lakóit? Nemsokára megjelenő könyvében ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy mi lennénk Európa őshonos nemzete...

- A Honfoglalás... a magyarok visszatérése európai hazájukba című könyvemben mintegy ötven olyan kulturális markert soroltam fel, melyek Közép-Európából KözépÁzsiába "vándoroltak", majd visszatértek a magyarokkal a honfoglalás idején. Ezek közül kiválasztottam kettőt, a művészetet és a vallást, majd további kutatásokat végeztem régészeti leletek tanulmányozásával. Több ezer olyan képet gyűjtöttem össze régészeti leletekről, amelyek bizonyítják, hogy számos, indoeurópaiak előtti motívum és szakrális szimbólum a kalkolitikumi-bronzkori Kárpát-medencéből és környékéről származott, majd a korai bronzkorban az általam Agglutiniának elnevezett területen is elterjedt. A bronzkor közepén ezek a szimbólumok végig fennmaradtak Pannóniában, a korszak végén pedig ismét elterjedtek Magna Pannonia területén. Ugyanezeket a motívumokat és szakrális szimbólumokat találták meg az Altaj hegységi Pazyrikben, melyek az időszámításunk előtti első évezred elejéről származnak. Később a Tarim-medencébe "vándoroltak", végül pedig a honfoglalás idején visszatértek a Kárpát-medencébe. Más szóval a Kárpát-medencében talált bronzkori régészeti leletek azonosak vagy nagyon hasonlóak a Tarim-medencében Stein Aurél által talált leletekkel, illetve a Kárpát-medencében feltárt későbbi, honfoglalás kori leletekkel. Ezenkívül jómagam is készítettem Magyarországon és egyéb helyeken több tucat fotót olyan szimbólumokról és alakzatokról, amelyek bronzkori szakrális szimbólumok voltak, és amelyeket a mai napig használnak modern épületek díszítésében, noha már elveszítették ősi, szakrális jelentésüket.

- Tehát ezek az ábrázolási formák a mai napig élőként jelennek meg a művészetünkben?

- Még a Szent Koronán is található tizennyolc olyan, pogánynak tartott szimbólum, melyek a bronzkori Pannóniától a Tarimmedencén át a honfoglalás kori Magyarországig nyomon követhetők. A honfoglalás idején a magyarok ugyanazzal a szimbolikus művészettel és ugyanazzal az anyaistennővel tértek vissza a Kárpát-medencébe, mint amilyet korábban, a bronzkori Európában használtak, az anyaistennőt szülés közben ábrázolva. Ezek azok az úgynevezett híres magyar "tulipánok", melyek Magyarországon mindenhol megtalálhatók. Egy olyan bronzkori mintából alakultak ki, amely a várandós anyaistennő szimbolikus ábrázolása volt. Az etruszk művészet már jóval azelőtt ezeket a tulipánmotívumokat használta, hogy a tulipán megjelent volna Európában. Az idők során, ahogy elvesztette szent emlékét, úgy változott át liliommá az európai kultúrában mind az egykori etruszkok, mind az amoricaiak - Anjouk - egykori tulipánja. Noha nem tudatosan, de az etruszkok, a magyarok és az ainuk leszármazottai is, illetve Közép-Ázsia legtöbb népcsoportja a mai napig ugyanabban a formában ábrázolják az anyaistennőt díszítőmotívumként. Ennek alapján pedig ki lehet jelenteni, hogy a magyarok kulturális DNS-e öt évezreden át változatlan maradt!

- Miként tudja elméleteit bizonyítani?

- A régészek az ókori világot több ezer különböző kultúrára osztják fel. Gondolkodásuk szerint egy kultúra különbözik a másiktól, ha azonos ugyan a két kultúra, de az egyik kultúrához tartozó néhány cserépdarab színben, méretben, alakban vagy egyéb jellemzőben eltér a másik kultúra cseréptöredékeitől. Gyakran akkor is különbözőnek tartanak kultúrákat, ha teljesen azonosak cseréptöredékeik, de azok egy politikai határ eltérő oldalain helyezkednek el. A kutatásaimban ezzel pont ellentétes módszert alkalmazok - különböző kultúrákat csoportosítok egyetlen civilizációba, amennyiben elegendő közös vonásuk volt. Például az ukránok nagyon jól gondolkoztak, amikor azt állították, hogy a Tripolje civilizáció Nyugat-Ukrajnától Kelet-Olaszországig terjedt, azaz az "arany bálvány civilizáció" területén volt jelen. Ugyanakkor helytelenül jártak el, amikor kitalálták a "Stanovó kultúrát". A térképen képtelen voltam megtalálni ezt a Stanovót, de rájöttem, hogy csak pár kilométerre van Magyarország mai keleti határától. Ennek a kultúrának a leghíresebb leletei azonosak a Kárpát-medencében feltárt bizonyos leletekkel. Ezért úgy vélem, a Stanovó kultúra a bronzkori Pannonico civilizáció része volt. Ha az én megközelítésem szerint haladunk, akkor kiderül, hogy az indoeurópaiak előtti európai kultúra Közép-Európából származik, az "arany bálvány civilizáció" területéről, majd az agglutiniai civilizációvá fejlődött, fennmaradt Pannóniában, elterjedt Magna Pannonia területén. Végül pedig az időszámításunk előtti első évezred közepén, és ennél nem korábban az újonnan érkezők, azaz az indoeurópaiak kultúrája lépett a helyébe.

- Kik azok az indoeurópaiak?

- Az indoeurópaiak egy "szellemnép". Ha egy genetikust kérdezünk, ismer-e olyan gént, ami az indoeurópaiakkal társítható, azt mondaná, nem tud erre érdemi választ adni. Ha egy nyelvészt kérünk meg az indoeurópaiak meghatározására, azt mondaná, indoeurópai az, aki az indoeurópai nyelvjárást beszéli. Más szavakkal élve, egy Hongkongban élő kínai is lehet indoeurópai. Ha egy történészt kérdezünk meg arról, honnan jöttek az indoeurópaiak, felsorolna néhány tucat eurázsiai helységnevet, amit az indoeurópaiak származási helyeként, őshazájaként jelöltek meg. A legjobb meghatározás, amit az indoeurópaiakra használtak, Francisco Villar definíciója, mely szerint nomád, hadviselő pásztorok voltak. Az indoeurópaiaknak nem volt civilizációjuk, nem volt művészetük, nem volt vallásuk vagy bármiféle technológiájuk. Ha lett volna, akkor könnyen fel tudták volna deríteni az eredetüket. Nekik csak nyelvük volt. Az "indoeurópaizmus" egy szent nyelv tanulásának vallásos rítusát jelenti. Az indoeurópaiakat arról lehet tehát felismerni Európában, hogy ők honosították meg a hamvasztást, az ő hatásukra váltottak az európai társadalmak matriarchátusról patriarchátusra, béke helyett hadviselésre, továbbá az ő hatásukra váltotta fel a demokráciát a tirannizmus, az egyenjogúságot a rabszolgaság, a szolidaritást az agresszív versenyszellem, illetve a védelmező anyaistennőket az apai vezetők. Abban az időben, a Kr. előtti I. évezred közepén, az európai szimbolikus művészet átment figurálisba, a magyar istenábrázolások emberszerűek lettek, és állandó lett a háború. A magyarok művészete csak akkor lett figurális, amikor áttértek a kereszténységre, istenábrázolásaik is csak ekkortól lettek emberszerűek.

- Az indoeurópai bevándorlás után mi történt az őskultúrával?

- Az ősi európai civilizációt a Kr. e. 1000 körül a Tarim-medencébe vándorló magyarok hatalmas területen terjesztették el, a selyemút északi ága mentén, amerre vándoroltak. Ez magyarázatot ad arra, hogy miért volt sok ősi ázsiai népnek hasonló a kultúrája a magyarokéhoz: a magyarok kultúrájához asszimilálódtak az ainuk, a koreaiak, a pártusok, a kusánok, az avarok, a hunok, a szasszanidák, a kunok és a törökök, majd valószínűleg keveredtek is velük.

- Stein Aurél korábban hasonló megállapításokra jutott, mint ön.

- Stein Aurél a magyar őshazát keresve bukkant rá a kalashokra. A Honfoglalás... a magyarok visszatérése európai hazájukba című könyvemben a kalashokat matriarchális, egyenlőségelvű, békeszerető és szőke hajú népcsoportnak írtam le. Csúcsos süveget viselnek, a vallásuk a mai napig animisztikus. Szintén Stein Aurél volt az, aki szállásterületeik közelében rábukkant egy ősi magyar épületre. Az épület a magyar népművészet és az ősi pannonici művészet szinte minden jegyét magán viseli. Talán ebben az épületben tartották a kurultájt. Ez a terület pedig, amely az ősi selyemútvonal egyik ága mentén halad a Tarim-medencében fekvő Kashitól Pesávárig, annak idején a magyarok ellenőrzése alatt állt. Elméletemnek, miszerint a Tarim-medence, illetve annak hegyszorosai egykoron a magyarok ellenőrzése alatt álltak, Stein kutatásai is megfelelnek.

- A magyar történelemoktatás jelen állása szerint a magyar nyelv és kultúra a finnektől származik, azonban a kutatók egy csoportja évtizedek óta próbálja a hivatalos fórumokon is megcáfolni ezt a rokonságot. Kutatásai során foglalkozott a finn-magyar rokonság kérdésével?

- A magyarok elutasítják a finnugor elméletet - nem tudományos, inkább érzelmi okok miatt. Valószínűleg mindez abból fakad, hogy a finnugor tézist korábban politikai okok miatt használták fel ellenük. Az emberiség hálás Nobelnek, amiért feltalálta a dinamitot, de nem találja őt felelősnek azokért a mészárlásokért, amelyeket más emberek okoztak a dinamit háborúban történő felhasználásával. Ha a finnugor elmélet bomba lenne, akkor a magyaroknak nem a bombát kellene gyűlölniük, csak azt, aki rájuk dobta. Továbbá a Magyarországon kívüli tudományos világban - kivéve Angela Marcantoniót - nincsenek kétségek a finnugor elméletet illetően. Egyes amerikai egyetemeken a finn és a magyar tanulmányokat ugyanazon a tanszéken oktatják: a közép-ázsiai tanulmányok tanszékén! Véleményem szerint a finnek azoknak a "kalandor" magyaroknak a leszármazottai, akik - a New York-i Metropolitan Museum szerint - a Krisztus előtti 2. évezred közepén elvitték a bronzkészítés technikáját Dániába és Skandináviába. A régészeti kutatások során Észak-Európában olyan, az első évezredből származó leleteket találtak, amelyek néhány esetben azonosak, de legalábbis nagy hasonlóságot mutatnak a magyar bronzkori leletekkel. A finnek Y-kromoszómái jelentős számú keveredést mutatnak, így akár az ősi finnek az önök vértestvérei is lehettek, kulturális szempontból vizsgálva azonban egészen biztosan a magyarok rokonai voltak.

- A magyar revizionista nyelvészek állandóan visszatérő kiindulópontja a sumer-magyar nyelvrokonság. Hogyan vélekedik erről?

- Úgy vélem, a sumer nyelv rokonságban áll az összes ragozó nyelvvel, különösen a finnugor nyelvekkel. Simo Parpola, a Helsinki Egyetem kutatója 2007 júliusában, a Moszkvában tartott LIII. Asszirológiai Kongresszuson azt állította, hogy a sumer nyelv teljes alapszókincse - több mint 1700 alapszó és morféma - párba állítható az uráli szótövekkel. Egyelőre az nem világos számomra, hogy a sumerok vándoroltak-e Európába, vagy a magyarok vándoroltak Mezopotámiába. Egy biztos, nevezetesen hogy Puabi sumer hercegnő olyan fülbevalót, csúcsos és kettős spirál formájú bálványtárgyakat viselt, amelyek halálakor már több mint két évezrede népszerűek voltak Európában.

- Visszatérve a magyarok kényszerű elvándorlására: hol és mikor bukkant fel az az idegen kultúra, amely végül hosszú időre eltüntette Európa ősi kultúráját?

- Az első nyomok, amik egy idegen nép jelenlétére engedték következtetni a régészeket Európában, az első urnamezők, az első hamvasztásos temetkezések nyomai voltak a Balkánon. Az első nyomok a Krisztus előtti III. évezred elejére vezetnek, a nyelvészek tündérmeséitől függetlenül. Ezek a népek vezették be Európában a hamvasztást, ugyanis nem hittek a halál utáni életben. Ők voltak az indoeurópai kelták. Több mint kétezer évig tartott, amíg a gazdálkodási és fémmegmunkáló technológiáikban utolérték a magyarokat, ebből az időből kulturális életüknek semmiféle jele nem maradt fenn. Kezdetben a kelták asszimilálódtak a magyarok kultúrájához, míg végül az időszámítás előtti I. évezred elejére néhány magyar nemzetség elkezdett vegyülni a keltákkal. Belőlük nőtte ki magát a Krisztus előtti I. évezred közepére a vezető harcos elit. Csak ekkor, vagyis a Krisztus előtti I. évezred közepén tűntek fel az első indoeurópai kulturális jelek, harci eszközök, figurális művészet, ember alakú istenek Közép-Európa, Etruria és Görögország régészeti leletei között. Valójában a Krisztus előtti I. évezred első feléből származó leleteket nem nevezhetjük keltáknak, a magyaroknak kell tulajdonítani őket, mivel egybevágnak az előző évezredek magyar művészetével. A hagyományos magyar mintáktól eltérő mintájú leletek csak a Krisztus előtti I. évezred közepétől tűntek fel Európában. Manapság végre már senki nem kérdőjelezi meg, hogy Trója nem indoeurópai volt, de a valóság az, hogy a mükénéi szakrális szimbólumok is ugyanolyanok voltak, mint a Magna Pannonia egyéb területeiről származók. Az első Kárpát-medencébe érkező indoeurópaiak, akiknek műveltsége meghaladta a magyarokét, a rómaiak voltak. Meg kellett küzdeniük Decebállal, aki magyar volt és csúcsos fejfedőt viselt, és aki végül egy ősi magyar rítus szerint öngyilkos lett, amikor vereséget szenvedett és nem tudta megőrizni népe szabadságát.

- Mi lehet az oka, hogy eddig még egyetlen kutató sem jutott el odáig, hogy összegezze valahogy Európa történetét?

- Sajnos Európa történelmét az indoeurópaiak írták, mialatt a finnek és a magyarok a finnugor elméleten vitatkoztak, és képtelenek voltak rekonstruálni a múltjukat. Gimbutas már mondott valami hozzám hasonlót, de a halála után az indoeurópaiak megpróbálták a felfedezéseit a saját érdekük szerint elferdíteni. Sajnos Európának még nincs meg a saját és közös régészeti tudatossága. Minden, amit Németországban találnak, az a germánoktól származik. Amit Oroszországban találnak, az orosz. Amire semmiképpen nem tudják ráhúzni az indoeurópai jelzőt, azt elfelejtik. És minden, ami feledésbe merült, az indoeurópaiak előtti európai civilizációhoz tartozik. Az európai nemzetek sovinizmusa az oka, hogy ugyanazt az ősi, európai arany bálvány civilizációt Ukrajnában Tripolje kultúrának, Romániában Cucuteni kultúrának, Magyarországon tiszai kultúrának, Jugoszlávia területén pedig Vinca kultúrának hívják. Az Égei-tenger partján még nevet sem adnak neki, mert az indoeurópaiak kitartóan azt állítják, hogy ők már ott voltak, ezért bármit találnak ott, az egyszerűen görög, protogörög vagy pregörög, de mindenképpen görög! Mi több, a románok erdélyi ásatásaik során tonnányi bronzleletet találtak, amik teljes mértékben megegyeznek a Tisza völgyében talált leletekkel. Ezeket a leleteket a románok az "északi trákoknak" tulajdonítják. Így jön létre egy újabb szellemnép, amit ráadásul csak a román tudósok ismernek. A Tisza völgyében találtaknak viszont nem tulajdonítanak nagy jelentőséget Magyarországon, ezek a tárgyak nem tartoznak a magyarokhoz.

- Mi lehet az oka annak, hogy ennyire nem merünk hinni a múltunkban?

- A magyaroknak azt mondták, hogy ők egy barbár nép leszármazottai, akik abban az időben Jugriában tartózkodtak. Az általam végzett kutatómunkát a kutatással foglalkozó magyar intézményeknek kellett volna elvégezniük, melyeket egyébként a Natio nal Geographic gyenge kvalitásúnak ítélt. A többi kutató pedig túlzottan el volt foglalva azzal, hogy bebizonyítsák, a magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat, Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni. Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak történelmeként írták le. Remélem, hogy egy nap Európa történelme az összes európai nép történelmét jelenti majd, azokét az európai népekét, akik mindannyian hozzájárultak Európa örökségéhez.

- Kapott valaha bármiféle segítséget a munkájához?

- Életem jó néhány évét a kutatásnak szenteltem, de azért, mert élveztem azt és arra gondoltam, hogy érdemben hozzá tudok járulni az európai civilizáció eredetének történelmi kutatásaihoz. Éppen ezért nem is vártam hozzá támogatást. Sok magyartól kaptam segítséget, könyveket küldtek, hozzájárultak a munkámhoz a magyar kultúra területén szerzett tudásukkal, Isten áldását kérték rám. De csak a civilek. A magyar intézményeket nem érdekli a magyarok múltja. Szégyenteljes, hogy még az ősi magyar írás, a rovásírás Unicode-kódolását sem támogatták, így az most egy olyan idegen kezében van, aki még magyarul sem beszél, tévesen idézi Gimbutast, hogy saját nézeteit igazolja. Nem lehet jövője egy olyan országnak, amely nem becsüli a múltját.

- Hogyan juthatunk el odáig, hogy egyáltalán elkezdjük keresni európai gyökereinket?

- Egyesek, úgy tűnik, nem akarják tudomásul venni, hogy az országban többé nem a kommunizmus uralkodik. Mások meg úgy vélik, hogy nem európaiak. Pedig az igazság az, hogy a magyarok Európa őskövületei, a kontinens legősibb népe. Ebből a szempontból leginkább a fiatalabb generációkkal szimpatizálok, akiket nem befolyásolnak a múlt század ideológiái. Ők azok, akik újból jelentős szerephez juttathatják Magyarországot Európán belül a jövőben.

-----------------

MICHELANGELO NADDEO

1943-ban született a Róma közeli Ceccanóban. Klasszikus gimnáziumban végezte tanulmányait, filozófiát, történelmet, ókori nyelveket és képzőművészetet tanult, majd a Római Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát.
1965-1975 között az olasz légvédelem tisztje.
2000-ben vonult nyugdíjba, azóta kutatásainak él.
Nyolc nyelven beszél, köztük latinul és ógörögül.
Főbb művei: A germán rúnák - egy finn ábécé! (2006), Honfoglalás - a magyarok visszatérése európai hazájukba (2007), Az ugariti abjad - rovás ábécé (2007), Ősi magyar művészet és vallás (kiadás alatt).

(Demokrata)

Szólj hozzá!

Őshazánk a Kárpát-medence

2010.11.22. 22:04 Nandor44

Friedrich Klára

Őshazánk a Kárpát-medence

* A Kárpát-medence legrégibb emberlelete a vértesszőllősi tarkócsont és lábnyom 450 ezer éves.
* A Lambrecht Kálmán barlang lakói 150, a Subalyuk barlang alsó rétegéé 130 ezer évvel ezelőtt éltek.
* A tatai hőforrások melletti tábor kora 33 ezer év, az érdi medvevadász telepé 50 ezer és 35 ezer év közötti. E helyek lakóinak zsákmányállatai főként mamut, rénszarvas, vadló. Fejlett, gondosan kivitelezett kőszerszámokat használtak, bőrökből készült ruhákat viseltek.
* Kiemelkedő jelentőségűek a Szeleta és Istállóskői barlangleletek (40 és 32 ezer év között). „Tökéletesebb lándzsa és nyílhegyeket ősember sehol sem gyártott” – írja Gáboriné, Csánk Vera.

Az istállóskői barlangban találták meg a legrégibb nyílhegyet, 36 ezer éves. Felfedezéséig a hivatalos álláspont az volt, hogy az íj 10 ezer éve használatos. Közel 120 csont nyílhegy bizonyítja, hogy őseink ezzel a létfontosságú eszközzel évezredekkel előztek meg más kultúrákat.
Korukat messze megelőző fejlettségük miatt óriási jelentőségűek a lovasi festékbányában talált, remekbe készült agancs és csont bányász szerszámok. Részletesen ír erről Mészáros Gyula, a lelet feltárója, a Régészeti barangolások Magyarországon című kötetben. Ezeknek a 40 ezer évvel ezelőtt élt bányász őseinknek úttörő találmánya volt a hevítéssel, tüzeléssel történő sziklarepesztés. A kibányászott vörös földfesték mennyisége arra utal, hogy nem csak saját telepüket, hanem másokat is elláttak a díszítéshez, halottkultuszhoz szükséges anyaggal.
Budapest határán, Máriaremete közelében 33 ezer évesek a Felső barlang leletei. Farkas, róka, barnamedve, vadló a jellemző állatcsontok. A jégkori vadló nem tévesztendő össze a vadszamárral (Asinus Hydruntinus), csontjaik különbözőek.
Joggal feltételezhető az ilyen gazdag és kiemelkedő fejlettségre utaló leletanyag mellett a letelepedettség, a kezdetleges földművelés gyógynövények szaporítása céljából, továbbá a jégkori vadló kicsinyeinek befogása, háziasítása, szállítóállatként való hasznosítása, ugyanis a csontok alapján néha óriási mennyiségű zsákmányra, húsra lehet következtetni. Valószínűleg nem az egész közösség, gyerekek, asszonyok, öregek követték a csordát, csupán a vadászok. A lovasi festékbánya közelében sincs élettérre utaló lelet, tehát bányász, vadász őseink „eljártak dolgozni”, majd hazatértek zsákmányállataikkal, nyersanyagaikkal, a kultuszaikhoz szükséges vörös festékkel. Hittek a halál utáni létezés valamilyen formájában, mivel zsugorított, oldalt fekvő helyzetben eltemetett halottaik mellé vadász szerszámokat, élelmiszereket tettek.
És voltak olyanok is, akik nem zsákmányért, nyersanyagért indultak el. Ne higgyük azt, hogy őseinket csupán „állati szükségletek” vezették. Az emberi intelligencia fontos része a kíváncsiság, megnézni mi van a hegyen túl… Mindig azok lendítették előre a fejlődést, akik kíváncsiak voltak arra, mi van a hegyek túloldalán.

A gravettiek

Kíváncsi őseink elindultak Keletre. Erre az elindulásra egyetlen bizonyítékunk van: a visszatérés. Visszatérés a Kárpát-medencébe, nemzedékekkel, századokkal, ezredekkel később. Visszatérésüket segítették a folyómedrek, az útközben szerzett csillagászati ismeretek, az odaút során letelepített helyőrségek, táborok, kolóniák. A visszatérés népe a gravettiek. Nevüket jellegzetes, kőből pattintott nyílhegyfajtájukról kapták, amelynek alapján táborhelyeik nyomonkövethetők. Főbb telepeik a Don, Dnyeper, Dnyeszter mellett, majd sorban a moldvai területeken, a Keleti Kárpátokon keresztül a Kárpát-medencében, ahova kb. 25 ezer évvel ezelőtt érkeztek vissza.
A hivatalos álláspont szerint a gravetti kultúra minden előzmény nélkül, a Don, Dnyeszter, Dnyeper déli területein alakult ki. De emlékezzünk csak vissza a 36 ezer éves istállóskői nyílhegyekre és a lovasi festékbánya vörös limonitjára. A gravettieket nyílhegyükről nevezték el és vörös festéket használtak halottaik eltemetésekor.
A gravettiek fôbb szálláshelyei a Kárpát-medencében Bodrogkeresztúron, Orkán, Ságváron, Dunaföldváron, a Dunakanyarban, Pilismaróton, Csillaghegyen, Zalaegerszegen és a Felvidéken voltak. Rénszarvasvadászattal foglalkoztak, telepeiken azonban megtalálhatóak a jelenlegi belső-ázsiaihoz hasonló vadlócsontok. Feltételezhető, hogy az egyik csoport már az ott háziasított fajta hátán tért vissza. A hivatalos álláspont a ló legkorábbi háziasítását ugyan i.e. 3000-re, azaz 5000 évvel ezelőttre teszi az Ural táján, de ismét hivatkoznék az istállóskői csont nyílhegyek és az íj használatával kapcsolatos álláspont ellentmondásaira, vagy a már említett vadszamár kihalását illető időpontok eltéréseire.
A gravettiek nem a barlangokat keresték, hanem a síkvidékeken maguk alakították ki rúdsátrakból álló átmeneti szálláshelyeiket. Huzamosabb tartózkodásra földbe vájt, felül szintén sátorszerűen kialakított bőrökkel és földdel fedett kunyhókat készítettek. Tudták, hogyan kell tárolni, szárítani a húst. Friss fogyasztásakor kőlapokon sütötték. Gazdag szerszámkészletük volt, többek között agancskapa. Művészetükre a női termékenység és agyag állatszobrocskák, valamint a vörös földfesték használata jellemző.
A hivatalos álláspont szerint 10 ezer éve, az utolsó jégkorszak végén, a felmelegedéskor a rénszarvasok Észak felé húzódtak és őket követve az egész gravetti népesség elhagyta a Kárpát-medencét.

Numi Tórem

A gravetti népesség egyik, feltehetően a felvidéki területen élő része valóban elhagyta a Kárpát-medencét a rénszarvasok nyomában. Hallatni fog majd magáról ősapáinknak ez a csoportja. Az ô egyik leszármazottjukat fogják az obi-ugorok (vogulok, osztjákok, manysik, cseremiszek, lappok, szóval akiket néhány nyelvész finnugorként foglal össze) Numi Tóremnek, Teremtőnek hívni és megőrizni teremtési énekeikben. Ezek az Északra vándorolt ősapáink tanították meg a neandervölgyi szinten élő obi-oguroknak a fejlettebb nyelvet, az eszközkészítést, halászatot, vadászatot. És itt van a finnugorisztika alapvető tévedése, vagy tudatos torzítása, hogy a tanítókat összekeverték a tanítványokkal.

A helyőrségek

A jégkorszak végi felmelegedés hatására a Kárpát-medencében is hatalmas területek kerültek víz alá, veszélyeztetve síkvidékre települt őseink életterét. Ezért nagy arányú kivándorlás indult meg, fokozatosan feltöltve a Keleti Kárpátoktól a Donig húzódó helyőrségeket. 8-9 ezer évvel ezelőtt a telepek megnövekedett lakossága kezdett áttérni a vadászatról az élelemtermelő gazdálkodásra. Termékeikkel kereskedtek, kapcsolatba léptek más kultúrákkal, tanították őket, hatottak rájuk. Újból hosszú utakra indult néhány csoport. Eszközeik, használati tárgyaik alapján követhetők. E követés legjellemzőbb tárgya most nem a gravetti nyílhegy, hanem a kerámia és Dél-Mezopotámiába vezet.
Sir Leonard Woolley, a mezopotámiai ásatások legnevesebb régésze tárt fel egy kultúrát az Al-Ubaid domb alatt, amelynek egyik alsó, 6500 éves rétegében jellegzetes mintázatú, mázas, égetett agyagedényeket találtak.
500-1000 évvel később pedig ugyanezen az útvonalon megjelennek a fejlett rézbányászatot és fémművességet követően a fémszínű, sötétszürke, vörösesbarna mintázat nélküli kerámiák Dél-Mezopotámiában.

Az erdélyi helyőrség

Erdély a Kárpát-medence régészeti leletekben és adatokban leggazdagabb területe. Sajnos ezek éppen olyan hozzáférhetetlenek, mint néhány éve Zakar András, Padányi Viktor, Badiny Jós Ferenc, Érdy Miklós könyvei voltak. Erdély a kulcs, a sumer-magyar azonosság bizonyításához és éppen ezért kellett ezt a kulcsot kitépni a kezünkből.
A kultúrtörténészek kevés dologban értenek egyet, de abban igen, hogy az írás sumer találmány. Ezt mi magyarok is elfogadhatjuk, azzal a kiegészítéssel, hogy a sumerek Kárpát-medencei ősapáink egy délre húzódott csoportja voltak. Ezt bizonyítják az egyúttal az útvonalakat is mutató tordosi (Erdély), Vinca (Belgrád közelében), anatóliai, zagroszi kultúrák.
A gravetti nyílhegy, a fazekaskorong, a négykerekű kocsi, a juh, kecske, ló háziasítása, a festék és rézbányászat, az égetett agyagszobrocskák feltalálása után Erdélyben megjelenik az írás.
Az erdélyi Tatárlaka a múlt században élt nagy jelentőségű régésznő, Torma Zsófia által feltárt tordosi kultúrához tartozik. 1961-ben itt találtak a régészek egy hamuval telt gödörben, emberi csontok mellett három agyagtáblácskát és agyagszobrocskákat. Hangsúlyozom, hogy helyi agyagból készültek. A három táblácskán piktográfia, képírás található, amelyhez hasonlókat Torma Zsófia is talált a tordosi cserépedények alján. De nem csak a tordosi, hanem Dél-Mezopotámia Al-Ubaid-i és uruki kultúráit követő Jemdet-Nasr korszak agyagtábláival is megegyeznek a piktográf jelek. A lényeges különbség az, hogy radiokarbon mérések alapján a tatárlakai lelet 7000 éves (i.e. 5000), a Jemdet-Nasr piktográfiák pedig 1500-2000 évvel fiatalabbak.
A tordosi szobrocskák őseink külsejére is utalnak, hátul varkocsba fogott hajat viselnek, mint utódaik, a hunok.

Szólj hozzá!

Őstörténeti olvasmányok

2010.11.22. 10:40 Nandor44

E L Ő S Z Ó
 
Ezen őstörténeti olvasmányokat annak reményében indítjuk útjukra, hogy hozzásegítenek a nemzeti önismeret kiműveléséhez, melynek birtokában a magyarság képes lesz egy eredményesebb, boldogabb jövő építésére. Múltunk hiányos, sok esetben téves, sőt hamis ismereteit kívánjuk pótolni, helyesbíteni, már amennyire a rendelkezésünkre álló forrásmunkák, egymásnak sokszor ellentmondó közléseivel, egy szerény kiadvány keretein belül ezt lehetővé teszik. Éppen ezért, nem tartunk igényt sem a kizárólagosságra, sem a véglegességre, s még kevésbé tévedhetetlenségre. Csak azt kívánjuk rögzíteni, hogy nemzetünk sorsáért aggódva megtesszük, ami szellemi és anyagi erőnkből telik. Igyekeztünk, hogy múltunk elfelejtett, esetenként talán a legfontosabb szakaszaira felhívjuk az olvasók figyelmét. Rámutassunk a káros tévtanokra, melyek mérgezik a nemzet lelkületét és érzelemvilágát. Iszaposítják és rombolják a nemzeti tudatot. Korlátozzák a nemzeti vezéreszme kibontakozásának lehetőségeit.
Nem hisszük, hogy e
hazafias olvasmányok önmagukban, képesek lennének orvosolni a magyarság súlyos lelki és tudatbeli nehézségeit, de reménykedünk abban, hogy bővítik azon ismereteket, melyek nélkülözhetetlenek az egészséges, jól működő társadalom kiépítéséhez, azon túl pedig a nemzeti lét legfontosabb pilléreivé válhatnak. Reménykedünk abban is, hogy ezen olvasmányok serkentőleg hatnak ifjú nemzedékünk lelki- és tudatvilágára, és soraikból olyan egyéniségek kerülnek a magyar társadalom élére, akik képesek lesznek fölvenni a harcot nemzetünk jövőjéért. Ha ez megtörténik, akkor fáradozásunk, munkánk nem lesz hiábavaló.
A Magyar Királyságot felölelő kort, tehát az utolsó ezer évet egy rövid vázlat keretén belül mutatjuk be úgy, hogy kiemeljük mindazon tudnivalókat, melyekre méltán büszkék lehetünk, de nem kendőzzük el azon folyamatokat, történelmi eseményeket sem, melyek a mai szétesettséghez, kilátástalansághoz vezettek. Ennek ismeretére azért van szükség, mert Mátyás király halála óta sorsunk lefelé ível, s eljutottunk történelmünk azon pontjára, mikor jövőnk, puszta nemzeti létünk valóban kérdésessé vált. Legfőbb ideje tehát, hogy szembe nézzünk a könyörtelen valósággal.
Az utolsó ötszáz évben sorozatos csapások sújtották a magyarságot, melyek következtében szaporulatban messze a nyugati népek mögött maradtunk. A viharok elmúltával, ha sebzetten is, újra talpra álltunk, mert szültek az anyák. Most viszont önmagunkat emésztjük el! Évente kb. 50,000-rel vagyunk kevesebben. Ha ezen nem tudunk változtatni, akkor kisnépi mivoltunkr
ól törpe néppé süllyedünk, és eltűnünk Isten virágos kertjéből.
 
A szerző
 
 
A Kárpát-medence ősműveltségei
 
Mennél mélyebb
re hatolunk a múlt fürkészésébe, annál kevesebb az írott emlék, a régészeti lelet, de annál színesebbek a szájhagyományok, melyek segítségével körvonalazni lehet az ősi idők emberének életét, műveltségét, küzdelmét, sorsának alakulását. Így van ez a Kárpát-medence ősembere történetének és műveltségeinek esetében is. Vajon mióta él ember a Kárpát-medencében? Vajon mely korból van minden kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ember élt e földön, melyet hazánknak mondhatunk?
Az elmúlt százezer évek során Európ
a északi része többször eljegesedett. A Kárpát-medencében az utolsó eljegesedés visszahúzódása után - kb. tíz-tizenkétezer évvel ezelőtt - indult el a folyamat, mely a magas műveltségek kibontakozásának kezdetét jelenti. Minden jel arra mutat, hogy ezen ősműveltségeknek kiemelkedő szerepük volt Európa ősműveltségeinek kialakulásában, fejlődésében és nem utolsó sorban földrészünk benépesedésében.
Korábban, az őskorban, mintegy negyven-ötvenezer évvel ezelőtt a Bükk hegységbeli Szeleta-barlang lakói készítették a kor legfinomabban megmunkált kőeszközeit. Az Istállóskői-barlangból pedig egy háromlyukú csontsíp került elő, melyen öt hang megszólaltatása volt lehetséges. Vértesszőlősön pedig kb. 300 ezer évvel ezelőtt élő ember maradványai kerültek elő, míg Rudabányán tízmillió éves ősmajom koponyacsontjára bukkant a régész. A Kárpát-medencében tehát kimutatható az élet valamely formája évmilliókra visszamenően. Az utolsó jégkort követő ezredekben a felmelegedés révén egyre nagyobb területek váltak lakhatóvá. Az olvadó jég biztosította a bőséges vízellátást, melynek eredményeként a felszabadult területeket buja növényzet, majd állatvilág lepte el. A Kárpát-medencét nem borította jégpáncél, annak peremvidéke, fagyos tundra volt. Ezer-kétezer évvel is megelőzhette Észak-Európát az emberi létfenntartás követelményeit illetően, bár a legújabb számítógépes kimutatások szerint a felmelegedés sokkal gyorsabb volt, mint azt eddig vélték. Ez meg is felelhet a valóságnak, hiszen a hatalmas kőgörgetegek (morénák) sodrásához nagy áradásra volt szükség. Elő-Ázsia és Anatólia emberfölöslege a Duna vonalát követve egyre nagyobb számban telepítette be a Kárpát-medencét. Miután a lakosság itt fölszaporodott, a Kárpát-medence emberfölöslege a Duna, majd a Rajna mentén haladva benépes
ítette Közép-Európát.
A Kárpát-medence éghajlati és természeti adottságai biztosították a nagy számban letelepedők létfeltételeit. Mintegy hétezer évvel ezelőtt virágzó egységes műveltség leletei kerültek elő Erdélyben, Bánátban, Tiszántúl déli felében a Berettyó vonaláig, és a Duna-Tisza köze déli harmadából, nagyjából a mai határvonalig. A szaktudomány az e területen kibontakozott műveltséget Körös műveltségnek nevezi. Mintegy ezer évvel később az ettől északra eső területeken bontakozott ki az alföldi vonaldíszes edények műveltsége. Ebben az időben vette kezdetét a dunántúli vonaldíszes edények műveltségének köre is, melynek hatása a Rajna vidékéig terjedt.
 
    •  
      Körös műveltség. 2. Dunántúli vonaldíszes edények műveltsége. 3. Alföldi vonaldíszes edények műveltsége. (Kalicz Nándor: Agyag istenek.)
 
A Körös műveltség népe Erdélyben központi, kályhafűtéses kőházakat épített, míg az Alföldön a felmenő falú vagy sátorszerű kisházak nyomai ismeretesek. A dunántúliak pedig hatalmas nagycsaládi, 20-40 méteres gerendaházakat építettek. Nem lehetetlen, hogy e hatalmas építmények emléke kapcsán került a ház szó a német és angol nyelvbe Haus, illetve house alakban. A Körös műveltség leletei mezopotámiai kapcsolatokra utalnak. A Maros menti Alsótatárlakán 1963-ban talált írásos cserepeket a tudósok némelyike idősebbnek tartja a mezopotámiai írásos leleteknél. Amennyiben ez beigazolódna, azt jelentené, hogy az írás a Kárpát-medencében, azon belül Erdélyben vette kezdetét. A korong alakú cserépen a kettős kereszt is látható. Az Alsótatárlakától mintegy 18 km-re lévő Tordoson előkerült írásos cserepek jelei pedig trójai kapcsolatokra utalnak.
Az alsótatárlakai képírásos agyagcserepek
 
Az alföldi vonald
íszes edények műveltségének leletanyagán szintén kimutathatók a mezopotámiai és krétai hasonlóságok. Az egyik legismertebb és a legszélesebb körben használt jel a nőiséget, női istenséget jelölő háromszög volt, míg a legtitokzatosabb a nagy �M" alakú jel, melynek értelmezésére nincs nemzetközileg elfogadott magyarázat. E jel, ismereteink mai állása szerint, szintén a Kárpát-medencéből indult útjára. A dunántúliak leletanyaga külsőségeiben nem mutat oly szoros hasonlóságot a mezopotámiai és krétai leletekkel, mint az alföldieké, de lényegi mondanivalójuk az újkőkor vezéreszméjének, a termékenységi vallás eszmekörébe tartozik. Ezen ősműveltségek népei földművelés és állattenyésztés mellett halászattal és vadászattal is foglalkoztak. A megtermelt gabonát nagy, agyagból készült, égetett edényekben tárolták.
A későbbi ezredekben újabb bevándorlók érkeztek, akik hatására a Kárpát-medence három nagy műveltségköre egyre színeződött és osztódott is. Az egyik legjelentősebb bevándorlást délről, Kr.e. kétezer táján (rézkor) a péceli műveltség népében kell keresnünk, melynek leletei ismeretesek csaknem az egész Kárpát-medencéből. Nagyon valószínű, hogy ők hozták be a kocsit Közép-Európába, melynek agyagból készített mását Budakalászon találták meg. A péceliek bevándorlása és letelepedése meghatározó fontosságúnak mutatkozik mind a Kárpát-medence, mind a magyarság kialakulásának történetében. Velük szaporodott ugyanis a Kárpát-medence népessége olyan állagra, mely után a később bevándorolt népek a helyben találtak nyelvét színezhették ugyan, de azt megváltoztatni nem tudták. Vajon milyen nyelvet beszélhetett a Kárpát-medence népessége Kr.e. kétezer táján?
 
 

1. Tiszapolgári műveltség -, 2. Bodrogkeresztúri ~, 3. Ludanicei ~, 4. Balatoni ~, 5 Péceli ~. (Kalicz Nándor. Agyag istenek.)
 
 
A magyar nyelv és népnevünk
 
Különböző vélemények vannak arról, hogy nyelvünk mely korban érte el azon fejlettségét, melyet már magyarnak nevezhetünk. Erre elfogadható választ csak előítéletek nélküli, nyelvészetben és történelemben jól felké
szült tudósok tudnának adni. Külföldi tudósok, mint például az olasz Mezzofanti bíboros, az angol nyelvész, Sir John Bowring (ejtsd: Báoring), akik beszéltek magyarul, az 1830-as években a legnagyobb elismeréssel és csodálattal adóztak nyelvünknek. Úgy vélték, eredete az emberi művelődés korai ezredeibe nyúlik vissza. Grover S. Krantz az amerikai Washington Állam Egyetem tanára az Európai nyelvek földrajzi kialakulása című könyvében azt írja, hogy amennyiben kutatásai eredményei beigazolódnak, úgy �a magyar nyelv Európa legősibb helyhez kötött nyelve.� Annyi biztos, hogy a nyolc-kilencszáz éves magyar nyelvemlékek ma is érthetők, s ha tudjuk, hogy azok a latin ábécé kényszerzubbonyába lettek bújtatva, és azt, hogy Magyarországon a magyar nyelv csak 1844-ben vált az ország hivatalos nyelvévé, akkor mi is elcsodálkozunk, mint annak idején a két külföldi tudós. A latin ábécé-nek ugyanis nem volt betűje nyelvünk minden hangjára. Így például az á, é, ö, ü, cs, gy, ly, ny, sz, ty és zs. Nos, hogyan lehetett a magyar szókat írni e betűk nélkül? Gyümölcs szavunk az egyik legjobb példa. A latin ábécéből hiányzik négy betű a gy, az ü, az ö és a cs, amelyek szükségesek a kérdéses szó helyes írásához. Ezért írták így: gimilc, míg ősi rovásírásunkkal hibátlanul lehetett írni, mert minden hangnak - kivéve a hosszú magánhangzókat - megvolt a betűje. A latin betűkkel írt korai nyelvemlékeink tehát nem tükrözik a magyar szavak helyes írását, még kevésbé azok kiejtését.
Az őstörténetünkről szóló írások és rovásírásos emlékeink a küzdelmes századok során nagyobbrészt elvesztek, megsemmisültek. Csak nagyon kevés rovásemlék maradt meg, azok is inkább a későbbi századokból. Ennek két fő oka van. Az első az, hogy miután a magyarság a római hitre tért át, elrendelték a rovásírás üldözését, pusztítását mindannak, ami a magyarság ősi műveltségének, hitének ápolója volt. A másik ok pedig az volt, hogy rovással főleg fára írtak, róttak. Az üldöztetettség századaiban elrejtett rovásírásos fatárgyak a századok során elkorhadtak. Nyelvünk fejlettségi fokának megállapításához ezen elpusztult rovások fontos bizonyítékai lehetnének. Tudnunk kell azt is, hogy a magyar királyi és főúri udvaroknak nyolcszáz évig nem a magyar volt a nyelve, hanem a latin és a német. Nem lehetetlen, hogy e körökben többen használták a török vagy szláv nyelvet, mint a magyart. A királyi és főúri körökben a magyar nyelv tehát tudatosan nem műveltetett. A latin betűs magyar nyelvű írások az ezernégyszázas évek második felében kezdtek nagyobb számban megjelenni, melyek nyelvünk fejlettségéről tanúskodnak. Szinte a mai magyarsággal szólnak hozzánk, míg a franciák vagy angolok alig értik meg az ötszáz évvel ezelőtt beszélt nyelvüket. Ezzel szemben mi a kilencszáz éves Halotti beszédet és az I. András korabeli imát is csaknem hibátlanul megértjük. Ha ezen írások rovásban maradtak volna ránk, akkor érthetőségük, mai nyelvünkhöz való viszonyításuk még hitelesebb lenne az említett okok miatt. E tények a magyar nyelv fejlettségére, ősi eredetére utalnak.
Ha nyelvünk eredetét, tört
énetét fürkésszük, nem kerülhetjük ki az ősi sumér nyelv vizsgálatát. A sumerológiának az ezernyolcszázas évek közepétől számos művelője volt. E tudományág alapjait az angol katonatiszt, Henry C. Rawlinson, az ír Edward Hinks és a francia Julius Oppert rakták le. Rawlinsonnak a magyar Rónai Jácint, míg Oppertnek Mátyás Flórián volt a munkatársa. Az őket követők népes táborából az angol Archibald H. Sayce és a francia Francois C. Lenormant emelkednek ki, akik a sumér nyelvészet megalapozói voltak. Amint a feldolgozott anyag gyarapodott, egyre világosabbá vált, hogy a sumér nyelv mind szóállagában, mind szerkezetét illetően az urál-altáji nyelvcsaládba tartozik. Ezek között pedig a magyar nyelvhez áll a legközelebb. A sumér nyelv is ragozó volt. Lenormant például hazánkban töltött el időt, hogy nyelvünket tökéletesebben elsajátítsa, mely a legjobb segédeszköznek bizonyult a sumér nyelv olvasásához. A sumér és magyar nyelv rokonságát olyan szaktekintély is megemlíti munkájában, mint Samuel Noah Kramer A sumérok: Történelmük, műveltségük, és tulajdonságuk (The Sumerians: Their history, culture and character.) című munkájában.
A sumérok nyelve tehát alapvetően fontos lehet a magyar nyelv ősi alakjának megállapításában. Vannak, akik úgy vélik, hogy nagyszámú nyelvi, nyelvszerkezeti hasonlóságok, azonosságok arra utalnak, hogy a két nép azonos, vagy egymással közeli rokon nyelvet beszélt. Ezért a mezopotámiai ősi ékírások nyelve felbecsülhetetlen nyelvi és műveltségi érték a magyarság részére. Nem lehetetlen, hogy a sumér nyelv a magyar nyelv ősalakja. Az újkőkor régészeti leletei határozott kapcsolatot mutatnak Mezopotámia és a Kárpát-medence műveltségei között, tehát a két nép nyelvi rokonságát alátámasztani látszanak. Milyen nyelvet beszélt a Kárpát-medence ősnépe,
és mi lehetett népneve?
A szolnoki Damjanich János Múzeum újkőkori gyűjteményét gazdagítja azon gabonatároló edény nyaktöredéke, melyre két jel van bekarcolva. A , a női istenség jeléről, a háromszögről már korábban szó esett. A másik egy nagy �M" alakú jel, mely a háromszöggel van egybeszerkesztve, mégpedig úgy, hogy a nagy M alakú jel �V"szöge alkotja a fejjel lefelé álló háromszög két alsó egyenesét, míg a háromszöget bezáró felső egyenest az edénytöredék szegélydíszítése képezi. A háromszögben az agyagból kidomborított orr, az alá bekarcolt száj és a két bekarcolt háromszög alakú szem látható. Emberi arc ábrázolását ismerhetjük föl, mely női istenséget jelképezhet, esetleg születő gyermeket. A nagy M alakú jelnek ezzel szemben nincs nemzetközileg elfogadott értelmezése. Annyit azonban meg lehet kockáztatni, hogy e jelet nagyon fontos, kiemelkedő társadalmi szerepet betöltő valaki vagy valami jelölésére használták, mert megmaradt nemcsak a latin ábécében az m hang írására, hanem nagyon hasonlít a magyar rovásírás m betűjéhez is. Milyen mondanivaló rejtőzhet a nagy M alakú jel mögött?
 
A szolnoki M jeles edénytöredék
 
A nagy M alakú jel esetleges olvasatát az teszi igazán izgalmassá, hogy ez is, ugyanúgy, mint a háromszög, alkalmas a nő, női istenség, azaz az anyaság fogalmainak jelölésére. A két felső szög jelképezheti a női melleket, míg az alsó a szeméremtestet. A két függőleges pedig a lelógó karokat. Női istenség? Anyaisten? Tény, hogy az anya neve a latinban Mater, a németben Mutter, az angolban Mother, a magyarban pedig a nagy-MaMa szóban maradt meg. Kérdés: Ha a nagy M alakú jelet és a háromszöget azonos fogalmak jelölésére használták, akkor e két jelet miért szerkesztették egybe? Annak ellenére tehát, hogy az imént felsorolt példák nagyon kézenfekvőnek, sőt meggyőzőnek mutatkoznak, mégis fel kell tételezni más értelmezés lehetőségét is. Elgondolkoztató ugyanis, hogy a nemzetközi tudomány ezt miért nem ismerte föl? Hiszen a szellemi tudományok élvonalbeli művelői beszélik a latin, német és angol nyelveket.
A nagy M
alakú jel értelmezésének lehetőségére egy egyiptomi szobrocska deríthet fényt. E szobrocskát az egyiptomi ősműveltséget alapító nép alkotta a Nílus sarából mintegy 5500 évvel ezelőtt. A szolnoki edénytöredék is ebből a korból való. Nos, az egyiptológusok írásaiban olyan megjegyzés is található, hogy ezen ősi nép egy Netra nevű folyó mellől vándorolt a Nílus mentére, s miután megérkezett, a helybelieket megtanították makaru-l (magyarul?) imádkozni. Az Északi-Kárpátokban eredő Nyitra folyót kivéve nincs másik ilyen nevű folyó a szóba jöhető térségben. Nem lehetetlen tehát, hogy az egyiptomi ősműveltséget alapító nép a Kárpát-medencéből indult el.
Kíséreljük meg az egyiptomi szobrocska olvasását. Ha ugyanis ránézünk, mindjárt azon érzés támad bennünk, hogy ezen
istennő mond valamit. Feltűnő a sasfej, a jellegzetes kartartás és a kéz a becsukott ujjakkal. Az egyiptomi képírásokban a sas az a betű jele. A kéz a becsukott ujjakkal lehet markol vagy ma-rok. A feltartott karok pedig karok . Nos, ha e fogalmakat egybeolvassuk, akkor megkapjuk a ma-karok olvasatot. A magyarok? Most, ha ehhez még hozzáolvassuk a szobrot Isten vagy Nagyasszony értelemmel, akkor megkapjuk a magyarok Istene vagy a magyarok Nagyasszonya olvasatot. Ezen olvasat helyessége nem állítható, de az igen, hogy ha a szobron kiemelt testrészek magyar neveit összeolvassuk, értelmes magyar mondatot kapunk. Képírásról van szó, melyhez olyan tárgyakat, testrészeket használtak, melyek nevei vagy szótagjai alkalmasak egy bizonyos fogalom írására. (Az idegen nyelveket beszélők kíséreljék meg olvasását.)
Ezek után megkísérelhetjük a szolnoki edénytöredék jeleinek olvasatát. Ha ugyanis az egyiptomi ősműveltséget alapító nép valóban a Kárpát-medencéből vándorolt el, és magyarnak n
evezte magát, akkor nem lehetetlen, hogy a nagy M alakú jel mögött a magyar népnév rejtőzik. Így, ha a nagy M jelet magyar, a háromszöget pedig Isten vagy Nagyasszony értelemmel egybeolvassuk, akkor ebben az esetben is a magyarok Istene vagy a magyarok Nagyasszonya (Boldogasszony) olvasatot kapjuk. Nem lehetetlen tehát, hogy a nép, mely a Kárpát-medencében élt 5500 évvel ezelőtt, magyarul beszélt és magyarnak nevezte önmagát.
A szolnoki edénytöredéken még rövid vonalacskák is láthatók, melyek mintha a háro
mszögből hullanának alá. Ez a vetést végző földművesre emlékeztet, mikor a lendülő kézből a magvak a földre hullanak. Gabonatároló edényről lévén szó, tulajdonosa biztosan az Isten áldását kérte a vetésre a bő termésért.
 
A magyar kutyafajták
Nemzetközileg a legismertebb magyar kutyafajták a puli, kuvasz, komondor és a vizsla.
A vizsláról Mátyás király korából van említés, és már abban az időben kedvelt vadászkutyának bizonyult. Ma, az amerikai vadászok körében is jól ismert. Eredetére nincs kielégítő adatunk.
Badiny Jós Ferenc tanulmányaiból értesültünk, hogy az angol régész, R:C: Thompson Jarmo (Irak) ásatásánál talált egy napon szárított, ékírásos agyagtáblát, melyre a puli neve, így: puli és alakja van bevésve. A sumér ékírásos táblácskákon a komondor és a kuvasz nevei kumundor és ku-assa alakban kerültek elő. A sumérek a kutyát kudda-nak nevezték. Mások ezt nem látják igazoltnak. Ha azonban valósnak bizonyulnának, abból arra lehetne következtetni, hogy e kutyafajták a kárpát-medencei őstelepes nép szolgálatában állottak már a korai ezredekben. Ez azonban nem zárja ki, hogy az avarok és Árpád népe is használták őket. A sumér nyelvben számos olyan szó van, mely e kutyák munkakörével, azaz a pásztorélettel kapcsolatosak, és ma is érthetők, bár nem pontos megfelelőik a mai értelmüknek, de azonos fogalomkörbe tartoznak. Például:
A juhászlegény vászonból készült bő-
gada-t (len, gatya, Bobula) visel, s miután magára teríti meleg suba-a-ját (díszes, suba, Bobula), fütyörészve tere-el-geti (uralkodik, terel, Dudás. R.) ugadu (düh, Kis D. A dühös kutya ugat) kudda-jával (kutya, Orbán) a jámbor bar-rin-na-ait (bárány, Bobula), miközben ustur-ával (ostor, Dudás R.) nagyokat csördít.
A puli, kuvasz és komondor neve ötezer éves cserepeken, írásos alakban megtalálhatók. E kutyák ekkor már hűséges szolgáik voltak gazdáiknak. Háziasításuk tehát több ezer évvel korábbra tehető. A hosszú ezredek során a rájuk bízott és megkövetelt munka ösztönszerű tulajdonságukká vált. Alkalmasak állat- és házőrzésre egyaránt. Gazdáikhoz és a közvetlen családhoz szilárdan ragaszkodnak, azoknak szükség esetén nem megvesztegethető, harcias védelmezői lesznek. Kisgyermekektől még a fájdalmat is eltűrik, legfeljebb odébbállnak. Nagyobbakat morgással vagy fogvicsorgatással figyelmeztetnek, hogy hol a határ, de nem harapnak. Az apr
óállatot orrukkal terelgetik a helyes irányba, ugyanakkor szívesen csípnek a nagyok oldalába. Idegen a házat vagy nyájat csak a gazda jelenlétében közelítheti meg. Pontosan ismerik a terület határvonalait, amely felügyeletük alatt áll.
Az utóbbi időben egyre több komondort használnak Nyugat-Amerikában a nyáj őrzésére. Kiderült ugyanis, hogy a prérifarkas (coyote) ravaszságával a legeredményesebben a komondor veszi fel a harcot. A kuvasz szintén elterjedőben van Amerikában.
Termetre a komondor a legnagyobb
, rövid, erős állkapcsa az oroszlánéhoz hasonlít. A kuvasz arányos és határozottan szép pofájú, okos kinézésű kutya. A puli a legkisebb, s talán a legokosabb. Akik a pulik tulajdonságait jól ismerik, azt mondják: a puli nem kutya, a puli az puli. Egy tanult, de a második világháború után kényszerből több évig pásztorkodó ember azt állítja, hogy a puli nem ugat, a puli beszél. 36 olyan jelet ismert föl, melyekkel a puli valamit közölni akart gazdájával. A puli közölnivalóját hangszínezéssel, és különböző mozdulatokkal, cselekvéssel fejezte ki, amire soha senki nem tanította.
 
A bejegyzés a http://www.szittya.com/olvasmanyok2.htm -ről lett átmásolva, mert ennél szebben én se tudtam volna megfogalmazni.:)

Szólj hozzá! · 1 trackback

AZ ÚR SZAVA MAGYAR VOLT

2010.11.10. 12:44 Nandor44

Ismételten csak bemásolok, mivel erről már írtam én is, de alátámasztás képp szóljon hát mindenkinek ez az iromány.

 

Esztan Győző: AZ ÚR SZAVA MAGYAR VOLT

Az ókori Kelet kétezer éves története nem más, mint az árják és szemiták küzdelme, amelyben a szemita az állandóan támadó, az árja állandóan védekező fél. Mivel a szemita katonailag erősebbnek bizonyult, azaz vérengzőnek és kegyetlennek, a küzdelem az árják bukásával végződött.

A keleti magyar népek katasztrófája a legnagyobb katasztrófa, amely valaha is lejátszódott a világ történelmében! Most azonban a történelmi események ismertetéséről térjünk át vallási és nyelvi vonatkozású ismereteink bővítésére! Az Ószövetség forrásairól a következőket tudhatjuk meg, Baráth Tibor munkája nyomán. Az ókori izraeliták egyetlen, de hatalmas irodalmi alkotása a Biblia ószövetségi része, az Ótestamentum. Ennek az írásgyűjteménynek ma ismert legrégibb szövegét jórészt a Kr.e. 9. és 8. században írták le mai formájukban, más darabjait, mint Job könyvét és a példabeszédeket ennél is később, Kr.e. 4. és 3. században. Ezek a szövegek ma részben héber-arámi, részben ó-görög nyelven állnak rendelkezésünkre.

A héber nyelvről annyit tudnunk kell, hogy mai formáját jelen időszámításunk 19. századában alakították ki. A megelőző idők héber nyelvét Biblia utáni hébernek nevezik, amitől megint különbözik az azt megelőző bibliainak vagy ótestamentuminak nevezett héber. Nagyon vitás azonban, szabad-e az Ótestamentum nyelvét hébernek nevezni. Ez a nyelv ugyanis a Kánaánban használt nyelv volt, amely az ősmagyar egyik ágazata. Ettől a kánaáni ősmagyar nyelvtől a tulajdonképpeni ó-héber csak hosszú idő múltán vált el és lett előbb külön dialektus, majd önálló nyelv.

A modern Biblia-kutatók belső szövegkritika útján rájöttek arra, hogy az Ószövetség ma rendelkezésünkre álló szövegei tele vannak olyan tévedésekkel, amelyek az eredeti szöveg meg nem értéséből származnak. Ezért a héberből való szokványos magyarázat helyett a Biblia-kritikát új alapokra óhajtják helyezni, és szorgalmazzák a hébernél régebbi nyelvek e célra való felhasználását. Ma már leszögezhetjük: az Ószövetség valóban magyar nyelvű szövegek összekombinálásából, összefésüléséből származik. Számos magyar tudós foglakozott ezzel a témával már korábban is, Markos Gyula négyezer éves írott és hatezer éves szókincsek alapján szótári pontossággal bizonyítja be 1918-ban megjelent könyvében, hogy Az Úr szava magyar volt, ezt a címet adva egyben művének is.

A magyar szerzők egész sora mutatta ki már a századfordulón: a zsidók első magas kultúrája a magyar népek kultúrájának átvételéből keletkezett. A zsidók nyelvében, a héberben még ma is kimutathatók a magyar eredetű szavak. Például: habar=habar, köröm=karam, lakat=lakat, lát=latas, marok=marak, nád=nud, pazarol=pazar, perec=parac, rágalmaz=ragal, rakás=rakhas, személy=szemel, vakar=bakar. Bél Mátyás /1684-1749/ latin nyelven írt művében, a héber-magyar összehasonlító szótárában 432 szó szerepel. Ha a hang- és nyelvfejlődés, valamint az ősnyelv folyamatos torzításának a tükrében vizsgálódnánk, akkor bizonyára ennek többszörösét találhatnánk meg.

Sok héber szó eredeti értelmét a magyar nyelven keresztül lehet csak megmagyarázni: a mazsoráh is magyar értelmű szó, azaz a magyaráz fogalmát jelenti. Jézus, a Pártos (Parthi) Birodalom hercege a zsidók nyelvét, az akkori hébert idegen nyelvként beszélhette. A galileai Jézus, a tudós máguspap, a napkirályok és papkirályok sarja, hogy a magyar nyelv helyi - a pártosok - tájnyelvét beszélte anyanyelveként, azt az is megerősíti; hogy ősi indiai és tibeti kolostori feljegyzések szerint éveket töltött Egyiptomban, Indiában és Tibetben az ősi írások tanulmányozásával, amelyekről napjainkra kiderült: az emberiség első és közös ősnyelvéből keletkezett nyelvváltozatokon íródtak, azaz valójában a magyar nyelv segítségével értelmezhetők csak pontosan, belemagyarázások és elferdítések nélkül.

A mai India és Pakisztán között fekvő Kasmír tartomány Ley nevű helységének Hemis nevű kolostorában található egy pali (azaz pálos) kolostorból származó feljegyzés, amely szerint Jézus, a hazáját elhagyva, először Egyiptomba ment és ott az osirisi (osiris = ősírás) hitvallás tanait tanulmányozta. Egyiptomból Indiába utazott, ahol többek között Benáreszben és Lahocban tanulmányozta Budha ősi tanításait. (A Budha szó csak az európai nyelvekben hangzik így, a távol-keleti népek Budának nevezik vallásuk alapítóját. A bud(h)izmus alapítójának tartott személy neve eredetileg Gótama Sziddhártha, aki egy nepáli uralkodócsalád sarja. A hinduizmus és a belőle Kr.e.560 tájékán hirtelen kiszakadt bud(h)izmus tanaiban is fellelhetjük az ősvallás elemeit).

Jézus azután egy himalájai kolostorban az Anyaország Szent Sugallatú Írásai (Táblák) tanulmányozásával a kozmikus tudományokat sajátította el. (Hogy mit jelent az Anyaország, arra a későbbiekben kitérünk.) Tizenkét évi tanulás után az összes kozmikus ismeret birtokában lett mester. Ő volt a legnagyobb mester, aki valaha a Földön élt. E kolostori feljegyzések szerint, mielőtt Jézus elhagyta a kolostort, hogy visszatérjen hazájába tanítani, vita támadt közte és tanítói között az újratestesülés tárgyában. A mesterek azt tartották, hogy az újratestesülésben, amidőn egy szellem (lélek) ismételten az anyagi létbe jön, ugyanazok az anyagok használtatnak fel új testéhez, amelyek a régit alkották. Ezzel szemben Jézus azt állította, hogy a Szent Sugallatú Írások (Táblák) úgy állapítják meg, hogy nem az anyagi test születik újra az eredeti anyagokból, amelyek a megelőző testet alkották, hanem a szellem, a lélek testesül újra csupán a születéssel.

Jézus a kozmikus ismereteket az ősi maya nyelven írt Szent Sugallatú Írásokból ezek szerint jobban el tudta sajátítani, mint a mesterei, mert a maya (maja) nyelv Jézus anyanyelvéhez közelálló volt.

Összegzésként: Baráth professzor és a többi magyar és nem magyar őstörténész által feltárt új történetkutatási eredmények alapján érthetjük csak meg igazán a bibliai történések mozgató erőit. Kellő ismeret birtokában cáfolhatatlanul felismerhetők a magyar ajkú népek ősi írásaiból származó válogatások és a magyar ajkú népek ősi jelképrendszerei, továbbá a célzatos átírások, betoldások, egyszóval: a vallási köntös alá bújtatott világuralmi törekvések. Mindez igaz a zsidó vallásra és tanaira is, amelynek ünnepei a zsidóság történelmi eseményeinek dátumai, közöttük az az egyik legkiemelkedőbb, amikor a legnagyobb pusztítást tudták okozni az őslakók körében a babiloni fogságuk ideje alatt.

(Akit érdekelnek Jézus magyar voltát bizonyító írások, olvassák el Baráth Tibor hármaskönyve után Bíró Lajosnak A magyar Jézus című könyvét, továbbá Zajti Ferencnek és Badiny Jós Ferencnek e témában írt műveit és több más magyar szerzőtől származókat!)

7 komment

Európa ősnépe a magyar

2010.11.09. 19:22 Nandor44

Az előző blog bizonyítása végett, szószerint kivágtam és bemásoltam a következő cikket Czeke Andrástól, mely bemutatja, hogy Európa ősnépe vagyunk:

A Magyarok génállománya és az "őstörténetek"

A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint:
"-A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja.
-A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18,
-11 %-a az EU-7,
- és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utódja." (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)
További fontos megállapítása volt a Semino-féle vizsgálatnak az, hogy az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14)jelű gén a magyarokból teljesen hiányzik!
A honfoglalóknál hét mintából kettő esetben tudták kimutatni ezt a bizonyos Tat markert, ami uráli, vagy ha a jelenleg rendelkezésünkre álló archeogenetikai adatokat veszünk figyelembe, Belső-Ázsiába az ázsiai hunok irányába mutathat.

"2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

1. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak!!

2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus - őskőkori genetikai marker, a magyarokban, legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal).

3. A magyar nép legközelebbi - genetikai szinten igazolható - rokonai a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép. (Mit mondott Zrínyi?: Horvát vagyok, tehát magyar! Zrínyi a szkíta jogfolytonosság okán még tudta mit beszél.)

Genetikailag olyan, hogy "indoeurópai" nem létezik. Nincs "szláv" sem, csak "európai", és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, "őseurópai". (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az!)
Géneket nem lehet "kölcsönözni", "átvenni", hamisítani, csak és kizárólag örökölni!
"A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg." - olvashatjuk a Magyar Tudomány említett számában. Fontos észrevenni: a székely és a magyar nem különbözik egymástól!

Már a honfoglalás- és Szent István-kori Magyarország lakossága is szinte kizárólag biológiailag európai eredetűekből állt."
Az un. Honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.

Az Eu19 haplotípussal kapcsolatosan megemlítendő, hogy az nem csak Európában fordul elő. Tekintélyes frekvenciákkal találkozhatunk Észak-Indiában, Pakisztánban és Közép-Ázsiában is, ahol egyébként a marker legnagyobb gyakoriságát éri el.
Ezek azok a területek, ahol a szkíta, szaka, sumer, hun, szabír, pártus stb. kultúra kisugárzott és történetileg, régészetileg is kimutatható a jelenléte.

Megállapítható, hogy az őstörténet kutatás egyiptomi, indiai, sumer, ázsiai elemei egy közel 50.000 éves nép, a királyi szkíták, vagy szaknyelven szólva az EU19 haplotipus kulturális epizódjai.
Ezért a magyar nem származik sem a sumertól, sem az egyiptomitól, sem az ázsiai népektől, hanem az EU19 génállományú, Őseurópai, ősnép alkotott az emlitett helyeken civilizációkat, birodalmakat, az adott helyi populációkkal közösen.
Ezért van az, hogy a nagyon szembetűnő azonosságok mellett, karakterisztikus különbségeket mutatnak fel ezek az ősi kultúrák. Az azonosságot az EU19 őseurópai nép alapkultúrája adja, az egyedi ízt, pedig a helyi lakosság kultúrája adja.
Ettől különbözik az etruszk, a pelazgtól, a föníciai a sumertól, az indiai szaka az ázsiai huntól, az ír kelta a Kárpát-medencei keltától. Ettől más az egyiptomi, a hurrita, a káld, a méd és a pártus, de az EU19 genetikai és kulturális információs tartalma köti őket össze.


Az Eu19-es haplotípus génfrekvencia térképe Európában Semino és mtsai közleménye alapján. (Ábra: Gáspár R.)

Ahol a lila árnyalat megjelenik, ott az EU19 őseurópai nép tartósan megtelepedett és keveredett a helyi lakossággal, és elvitte magával a gabonát, a sertést, a szarvasmarhát, a kerámiát, majd a kereket, kocsit, lovat, nyerget, nadrágot, zekét, kabátot és nem utolsó sorban a hitvilágot, a vallást, a társadalmi felépítmény mellérendelő, köztulajdonon alapuló szerkezetét. (ezt nevezik ma Szentkorona értékrendnek)Ezért az őstörténet kutatás terén nem a kabátot kell a gombokhoz hozzávarrni, hanem fordítva.Az Angol régész, Gordon Childe szerint a kőkorban létezett egy azonos műveltségű nép a Mezopotámia, Kárpát medence, Kréta háromszögben. Észrevételeit 1929-ben tette közzé a The Danube in Prehistory c. művében.


"A Kárpát medence volt a szarvasmarha európai háziasításának gócpontja, mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. A sertés helyi vad őseinek háziasítását a Kárpát medencéből, főleg a bronzkorból lehet kimutatni."


A Kárpát medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt. A Kárpát medence nemcsak az állatok háziasításának volt az egyik legfontosabb gócpontja, hanem Európa benépesedésének is.Az új kőkorban (neolitikum) a Kárpát medencében 3 nagy műveltségkör virágzott.


-A KŐRÖS műveltség (i.e. 5.000) kiterjedt Erdélyre, Duna-Tisza közére, valamint a Dunántúl Duna-Dráva szögletére.


-A Nagyalföldön volt az alföldi vonaldíszes edények műveltsége (i.e. 4.000).


-Míg a Dunántúlon a Dunántúli vonaldíszes edények műveltsége (i.e.4.000).


Az utóbbi leletanyaga megtalálható a Bécsi és Cseh medencén keresztül egészen a Rajna vidékig.H. Würm ( Würm a göttingeni egyetem neves professzora) kutató igazolta hogy a Kárpát medencében a gabonafélék kinemesítése az Őscirokból az i.e. 6.000 - ben már befejeződött.


Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító kőipartelepek feltárásai és azok kormeghatározásai Tarcal, Tokaj, és Csitár határában.A Kárpát medencéből származik


- az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer a gyökrendszerű, fraktál ősnyelvvel


- a korong előtti és a korongolt kerámia


- a gabona kinemesítése az őscirokból


- a fémbányászat


- a fémművesség


- a háziasított sertés és szarvasmarha


- az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja a kerék, a kengyel!Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák voltak.Ezért köszönet és hála mindazon őstörténet kutatónak, akik a Kárpát-medencei 50.000.- éves nép történelmét, annak szeletei feltárták, illetve ezen ősnép és más népek közös múltját, az ezen együttműködésből kifejlődő civilizációk "magyar" vonatkozásait feltárták.Czeke András

2 komment

Nimródtól

2009.07.17. 00:13 Nandor44

Források: Hun nyelvre lefordított Biblia, Niebelungok gyűrűje (!Hunok mondái!),prof. dr. Bakay Kornél,prof. dr. Kákosy László,dr. Baráth Tibor,dr. Varga Csaba,dr. Gelesi Bíró Zoltán: A habsburg ház bűnei, prof. dr. Michelangelo Naddeo

Források közt videóval is szolgálhatok! Bár szerintem egyetlen videó is elég a hitelességhez! De aki akar az kutathat!

http://www.youtube.com/watch?v=vpPFbVB7L3E&feature=related

 

(Megjegyzésem: Szerintem a magyar őshaza a Kárpát-medence s innen vádnoroltak szerte őseink. DNS tesztek, nyelvi emlékek igazolják Európa ősnépe vagyunk s a világ legősibb nyelvét beszéljük.)

 

Sziasztok!

Fogalmam sincs mi lesz ebből a blogból! Azt se tudom, hogy hol kezdjem. Szóval, csak úgy elkezdem mielőtt gondolkozóba esnék ilyen dolgokon...

A kezdet... Honna ered a magyar nép? Mit jelent ma magyarnak lenni? Mit jelentett régen magyarnak lenni?

Vajon teszi-e fel magának, ma élő magyar ember, hogy voltaképpen mi is az, ami fontos az életünkben és mi az, ami elmúlik? Ha látom, hogy csöves emberek mászkálnak a nagyvárosok utcáin s kéregetnek, látom, hogy maffia emberek, szószerint verőlegények, főleg a kisebbségtől irányítják, ezeknek a lecsúszott emberek életét, s elkérik az összegyűjtött pénzt. Elképedek... Hogy történhet meg, az ma Magyarországon, hogy idáig süllyedt, egy olyan büszke és erős nép, mint a magyar? Tűri azt, ami nap mint nap a megalázás netovábbja... Szinte hozzászokott a megalázó pénzkeresethez, a megalázó munkához vagy munkanélküliséghez, amely nyomorba dönti az emberek többségét, míg az, aki sosem dolgozott, csak kihasználja a másikat, az az ember jut magasra... De mi lesz akkor, ha már hullahegyeken fognak taposni, ezek a nyomorhozók? Mi lesz, ha már nem lesz ember, akinek húsán és gerincén felkapaszkodhassanak a bűzölgő, rothadó embertömegből, akiket a kihasználtság és az elgyötörtség, szinte a föld alá tiport? Mi lesz velünk magyarokkal, ha a törvénytelenség magukat a törvényhozókat, és rendfenntartókat is érinti... Hisz tudjuk, hogy a józan törvénytisztelő embernek tilos megvédenie saját magát, bármi nemű atrocitástól, és segítségre nem számíthat senkitől sem. Nem várhatjuk el, hogy valaki majd megvéd! Csak magunkra számíthatunk...

 

Na de kezdjük inkább az elejéről! Ami már sok ezer évvel ezelőtt elkezdődött. Ha most azt mondom hogy finnugor néperedet, akkor mindenki helyesel, bólogat. Ez van a köztudatban de vajon megnézte-e már bárki, hogy mióta van ez a köztudatban, és hogy mi okokból is van ez jelen a világban?? Vannak ugyan rokoni szálak a Finnugor nyelvcsoportal, de ez nem mutat tökéletes egyezést sem nyelvileg, sem kultúrailag, sem történelmi tényekben... Valaki vizsgálta-e már ezt, ilyen szempontból? Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy lehet az, hogy egy kultúrájában, zenéjében, művészetében és írásában is eltérő néphez akarjuk magunkat hasonlítani? Nos ez csak egynehányszáz éve van így. Mikoron is a Habsburgok átvették a hatalmat a szabadságharc leverése után... Ellopták a koronát a Szent Koronát, amelyet annyi évszádon keresztül őriztünk, s kicserélték rajta az ikonokat... És különösen belenyúltak a magyarok ősi emlékeibe a vallással kapcsolatban, az identitásunkkal, és származásunkkal kapcsolatban is...

A vallásunk... Nem igaz, hogy mi pogányok voltunk, mert mi már előbb voltunk keresztények, mint ahogy azt az európai országok felvehették volna... A bibliában is említenek minket és ez nem véletlen... Nimród volt első magyar királyunk kinek fiai, Hunor és Magyar volt... Szóval nem lehet az, hogy egy ilyen Bibliai történettel a múltunkban, mi ne hittünk volna az Istenben. S mikor megkereszteltek minket, nem volt túl nagy baj az átállással... A magyar papok kiválóan tudtak latinul és a közemberek is használták a nyelvet. Rómában kivétel nélkül sorra elfogadták a magyar latin leveleket, és  magyar papokat nagy szeretettel fogadták misetartásra ünnepek tartására Latin tudásuk vetekedett a Vatikánban élő papokéval... egy ennyire vallásos nép nem lehet, hogy pár év leforgása alatt lezajló folyamat eredménye, mert már őseink ősidőktől kezdve hittek az Isten létezésében, és ünnepeink csak névleg változtak meg, de megmaradtak ősi ünneplési szokásaink. A ma értelmezett Karácsony, aminek az emberek azt hiszik Jézus születése, nem egyenértékű a régi értelemben vett Karácsonyunkal... Tudni illik Jézus nem karácsonykor született. Hogy is születhetett volna egy gyerek, egy istállóban, télnek idején? És freskóábrázolásokon se pufajkában mentek a 3 királyok meglátogatni, és nem volt hó sem a képeken, freskókon... Leszögezném, hogy Jézus születési időpontja nem a dec. 24. December 24 25 napéj forduló vagyis a nappalok innenstől kezdve hosszabbak lesznek, az éjszakák meg rövidülnek ezt az újjászületést ünnepeltük mi magyarok is minden karácsonykor. 1000-ben mikor magyarországot "megkeresztelték" Szent István Nagy Boldogasszony kezébe helyezte az ország egészét, vagyis a Kárpát medencét mely cselekedet, egy arasszal közelebb vitte az itt élő embereket a mennyországhoz, mint a többi ország bármelyike. Ez a terület áldott és több nép is meg akarta szerezni, de nem sikerült nekik. S ha nem tudták megszerezni, akkor legalább tönkretették. Emlékezzünk csak Trianonra, mikor is úgy tönkretették az országot, hogy csődbe ment gazdaságilag és társadalmilag is. Társadalmi szinten beakarták vezetni a kommunizmust, amit Horthy nem engedett legnagyobb szerencsénkre, hisz akkor már lehet, hogy nem is létezne ez a kis magyar föld se, ami még maradt. Gazdaságilag pedig szintén a Horthy korszak idején, megerősödött ez a kis Magyarország szóval az idegen hatalmaknak nem sikerül a tervük vagyis kipusztítani a magyarokat. Oly erős lett az ország, hogy békés úton visszaszereztük a Felvidéket s lett ismét lengyel magyar határ, majd Romániától visszaszereztük Erdélyt is. Nem igaz az, hogy mi háborús úton kaparintottuk meg ezeket a területeket. A lengyelekkel békében voltunk a határokon. Egyedül a náci törekvések miatt volt az, hogy ezeket a területeket, amiket békés úton visszacsatoltak elvesztettük a II. VH végén. A Német hadigépezet kényszerítette Magyországot ismét egy olyan háborúba, amit nem nyerhetett meg. Az oroszok ellen is kényszerítve küldtek ki 150 000 magyar katonát, akik közül 98%uk odaveszett. Az I. világháborúba is a Habsburgok miatt kerültünk bele, Magyarország ismét vétlen volt s minden idők legnagyobb elégtételét kellett nekünk, magyaroknak fizetni. Holott, mi nem is akartuk a háborút. Trianoni békeszerződés aláírása kikényszerített áláírás volt, s íly módon érvénytelen, hisz nem egyezett bele ebbe soha a magyar nép.

A Habsburgokra visszatérve és a néperedethez: Mi magyarok mindig is tudtuk, hogy honnan származunk az a világnézet, ami ma él a tudatunkban, és a világ tudatában, hogy mi finnugor népektől származtunk el teljességgel hamis. Nyelvészeink és külfödli kutatók is bebizonyították s tényekkel tudják alátámasztani, hogy az ősi magyar nép, és a sumér nép ugyan az a népcsoport. Szavainkban, nyelvtanunkban is, ugyan az a jelentés és hangalak is. Egyik ilyen szavunk az ABLAK. Sumér nyelven ez először AB volt, majd lett belőle ABLIL, majd ABLIK, mai használatban lévő formája pedig !!ABLAK!! és több ezer ilyen szavunk van! Viszont ebből az egyszerű ablak szóból levonhatjuk azt a következtetést is, hogy honnan ismerhette vajon ez a magyar nép az ablakot? Ma a köztudatban ismeretes mi nomád életet éltünk és jurtát használtunk, de a jurtán meg nincs ablak, s ha sumérokkal egy nép vagyunk akkor valószínűleg komoly civilizációnk volt, és ezt a világnézetet nem fogadhatják el a ma Európába és a világban élő emberek, egyrészt identitás tudatukat sérti, hogy van egy nép amely ősibb mint az övék, és a kultúra és civilizáció elindítója. Ezért kellett régi identitás tudatunkat, a Habsburgoknak törölni a köztudatból, hogy büszkeségünket, öntudatunkat, és kultúránkat megtörjék elsöpörjék. 

Ez nem új keletű dolog. 907-ben, a Pozsonyi csatában is 100 000 fős egyesített európai hadsereget küldtek ellenünk, a mi 40 000-es, akkori időkben szuperfejlett seregünk ellen. A csatában Árpád vezérünk halálos sebet kapott és meghalt és fiai közül csak a legkisebb élte túl. De a 100 000-es Egyesített Európai seregből, csak két ember élte túl a király és generálisa. Az Ober, Ennsig kitoltuk a határokat innen ered az "Óperenciás" kifejezésünk is, meséknél nyelvünk ismét csak emlékezetébe véste ezt az eseményt. Nyelvünk tele van történelmünkel, mondásaink és szólásaink, de még egyszerű szavaink is magukban hordozzák a múltunk, és jövőnk történetét. Ezt hadsereget, mely akkoriban a legnagyobb haderő volt, melyet összekovácsoltak azért küldték, hogy a magyarokat véglegesen kitöröljék a történelemből, egy népirtást akartak végre hajtani. S fejlett hadseregünk ezt megakadályozta. Ha megnézzük, hogy Attila Uradalma mettől meddig tartott, láthatjuk, hogy két birodalom határaiban van a vége. Az egyik birodalom a Római Birodalom a másik meg a Kínai császárság. A kínaiakban és rómaiakban közös, hogy mindketten rabszolgatartó állam voltak. S mindketten utálták a magyarokat, mert ők azért harcoltak két fronton is ellenük, hogy a rabszolgákat felszabadítsák az ilyen despotákat pedig lekényszerítsék a trónról. A Kínaiak, a Hun, vagyis magyar betörések miatt, megépítették a kínai nagyfalat.(rabszolgákkal) Sokan meghaltak ott közülök járványban éhínségben. De ugye azért a mai történelmi állás szerint, ez a birodalom nagyon fejlett kulturált és civilizált volt, ezt most irónikusan mondom. A másik a római meg fizetett nekünk arannyal és ékszerekkel, hogy ne támadjuk őket. Plusz gabonát vásárolt a magyaroktól. Vagyis élelmet. Nem tudta saját magát ellátni. Bár... Hogy is várhatnánk el ezt egy néptől, aki abból tartja fenn magát, hogy területeket hódít meg s azok javait feléli. Csakhogy egyszer csak elfogynak ezek a területek, vagy erősebb hadsereggel kerülnek szembe. S akkor felbomlik a birodalom. Akik pedig magyarokkal kereskedtek a Kelet Római birodalom még sokáig életképes maradt.

Szóval az én megjegyzésem: Hogy lehetséges az, hogy azt tiszteljük, olyan birodalmak jók, akik rabszolgatartásból, vérrel, háborúval tartják fenn magukat?? Mi van ezzel a világgal, hogy olyanok a jók, akik Colosseumot, gladiátor cirkuszokat építenek és imádják az állatias dolgokat, s a békével, a földműveléssel mit sem törődnek s kultúrájuk abban merül ki, hogy az uralkodókról szobrokat faragnak s még vallásukban is több istenhit van, sőt uralkodójuk Istentől származtatja magát? Hogy lehet egy ilyen "őrültek házát" tanítani a gyerekeknek, s a régi magyar szokásokról, hitről, a földművelésről, állattenyésztésről a felszabadító "rabszolgatartók ellenességről" meg miért nem lehet tanítani? Mi van ezzel a világgal, hogy ezekről a kultúrákról "Sumér, etruszk, avar, hettita, szabir, ujgur"= magyar (mind magyar csak más korban) szóval rólunk a kultúráról, a fejlett haditechnikánkról, nem tudunk semmit. Több ezer cserépedény, temetkezési tárgy, szerte az ázsiai és kárpátmedencei területeken egyszerre kiáltja, hogy magyar vagyok, magyar ékírással, magyar kultúrájú edényekkel, fegyverekkel, temetkezési formákban, szóval mindennel egybe véve egyszerre ordítják, hogy magyar és sem támogatás, sem érdeklődés nem járul hozzá, hogy ezekről legalább mi, magyarok, ha már más nép nem is, de elismerjük, hogy ez a nép, olyan népek ősi leszármazottja, amelyek mind, valami jót akartak létrehozni a világban. Csak a hatalommániás primitív népek ezt másként gondolták, s mindig arra törekedtek, hogy kiirtsanak minket, hogy egymást is kiirtsák, hogy nehány ember "fantasztikus" életéért, cserébe százezrek szenvedjenek. Mi baj van ezzel a világgal?? Híradókban megemlítették az ujgur elnyomást Kínában pedig tudjuk, hogy ők magyar nyelvhez közel álló nép.

A nyelvi emlékeink és nyelv elméletek: Nem igaz az, hogy a magyar nyelvben sok kölcsönvett szavunk van más népektől, ez lehetetlenség is lenne, hisz magyar nyelvünk a legfejlettebb és legősibb nyelv az egész világon, s legközelebb áll az ősnyelvhez melyet mindenki beszélt először, s ha lehet így mondani az első ember aki beszélni kezdett magyarul szólalt meg. Hogy miért mondom ezt? A magyar nyelv olyan grammatikai fejelttséggel rendelkezik melyet más népek roppantul bonyolultnak tekintenek. Bár mások azt mondják, hogy ez primitívségből adódik, hogy mi primitíven beszélünk ez van elhintve a köztudatban de ez nem igaz. Szakértői körökben is elterjedt, hogy a magyar nyelv a legcéltudatosabb, harmonikus, természetesen letisztult, fraktális szerkezetű nyelv, mely gyök szavakra épül. A kialakulásához minimum 10 000 év kellett. S ha valamelyik nyelv, ilyen régóta létezik és még ma is használatos, és fejlődik, és változik akkor nem lehet az, hogy nekünk 1000 éves nyelvektől bármilyen szót is át kellett vennünk. Sőt ha valaki régebb óta létezik mint más, akkor az a nép inkább tanítója a fiatalbbnak, mint hogy a fiatalabb okítsa az idősebbet. Ez pusztán logika de tárgyi bizonyítékok, és történelmi bizonyítékok, ugyanígy alátámasztják. Bodrogkersztúr 22 000 éves város. Ez csak egy példa. De maradjunk szorosan a nyelvnél. Szóval mondok egy példát magyarul. "SZERETLEK!" ebben az egy szóban alany, állítmány, és tárgy megfogalmaztatott. Angolban, mely egy rendkívül primitív nyelv 3 szót kell használnom, egyetlen érzés kifejezéséhez. "I LOVE YOU" "Én szeret te" érezzük a primitív hangzást a nyers magyar forításban. Szóval ilyen, és hasonló dolgokat küszöböl ki a magyar nyelv. Van a GABONA szavunk melyet az ABLAKhoz hasonlóan a szlávok úgy tartanak, hogy tőlük vettünk át. Ez teljességgel lehetetlen, ugyanis az ősmagyarok a sumérek már ismerték a gabonát s ők így mondták GABNI. Az ISTEN szavunk pedig sumérül így hangzik ISTEN! A PAP szavunk sumérül így hangzik PAP! Jelentésükben és alakjukban is megegyeznek akkor kérdem én, mi a fenének akarják nekünk pénzt, időt és energiát nem kímélve bebizonyítani a Finnugor nyelvelméletet, mely tele van kételyekkel és hibákkal, mikor a Sumér nyelv elmélet teljesen tiszta és hibátlan és egyszerű? Megmondom miért! Mert az európai népek identitás tudatát, felsőbbrendűségét, árja fajtól való származását sértené... De mondok én egy szót HUNGÁRIA! Ha már felsőbbrendűség! Mit veszünk észre? HUNG-ÁRIA nyelv emlékünk őrzi az árja szavunkat, nem kell milliókat költeni, bizonyítani a lehetetlent más népeknek, egyszerűen leírják ezt és észreveszik az ÁRJA szót a HUNG után. Azt hiszem ezzel mindent el is mondtam az árja nép kereséséről. Hisz itt vagyunk mi akik leszármazottjai de sosem éltek vele vissza. Őseink sosem támadtak békés népeket, sőt tanították őket. Csakis kizárólag háborúzó népeket, rabszolgatartó népeket támadtunk, egy olyan hatalom megelőző csapásai voltak ezek, akik tudták, hogy nem szeretik és kiakarják őket irtani. Egy Kínai császár már egy 10-15 milliós magyar nyelvhez hasonló népcsoportot irtott ki csak azért, hogy ne csatlakozhassanak a magyarokhoz Megemlíteném a Kínai piramisokat melyeket tagad Kína. Hogy miért tagadja a Kínai kormány a piramisokat? Ez elég egyszerű. Kiderülne, hogy nem a kínai civilizáció volt ott az első hanem egy másik előtte lévő fejlett kultúra. Csak mellékesen megjegyzem, hogy kínaikkal is vannak rokonszavaink, méghozzá nem is kevés. Szóval merészebb emberek összekapcsolhatják a dolgokat. De ezt hagyjuk ez nem tartozik a nyelvhez. 

A MAGYAR szó jelentése Tudó beszélő embert jelent. Azt hiszem, hogy ez világos.

A SZLÁV szó jelentése Szolga. Mai szláv barátaink már nem tudják, hogy felszabadító hadjáratainknak köszönhetik, hogy nem alakult másképp a történelmük. Ugyanakkor azt köszönhetjük nekik, hogy mindig ellenünk fordultak, ha megérezték a hatalom ízét. Hisz nekik is van identitás tudatuk.

Tekintsük meg mai Mezopotámia térképét. Ilyen városok, hogy Ur, Uruk kisértetiesen hasonlítanak egy magyar szóra ÚR. Régi magyar nyelv emlékek megemlítik, hogy a MAGYARORSZÁG szóban az ORSZÁG szót, sumérul vagyis magyarul URUSZÁG-nak írták az UR szó pedig Istent jelent ez, hogy URUSZÁG azt jelenti, hogy az "ÚR HELYE"  "ISTEN HELYE" vagy ISTEN ORSZÁGA ha így érthetőbb. Magyarország a történelem folyamán mindig Magyarországnak nevezte a területeit, ha kicsi, ha nagy Magyarország ezt a Kárpát medencei földrészt pedig varázsosnak gondolta, érezte. Ezért is Ajánlotta fel Szent István, Szűz Máriának az országot hisz tudta, hogy nem az ő országa hanem Istené! Nem a királynak volt a népe és az országa, hanem az országnak és a népnek volt királya. S ezt szemelőttartva uralkodtak itt mindig Magyarországon, a magyar királyok. Ha idegen tette rá a kezét az országra az mindig hanyatlásnak indult. MÉG MA IS IDEGENEK IRÁNYÍTJÁK AZ ORSZÁGUNKAT!!!

 

Lehet, hogy nem tiszta a Habsburg pusztítás az öntudatban látszik is milyen jól működik még ma is, hisz senki nem is tud róla. Szóval nem tudom ki ismeri a Sajnovics féle "Demonstratio" művet 18. század második fele! Ez az irat adott lehetőséget nemzetünk fizikai megsemmisítésén túl menően, öntudatunk megsemmisítésére. 1848-49 után valóságos népirtásra került sor, amikor jelentős agy tevékenységet végző embereket végeztek ki. bebörtönöztek vag yemigrációra kényszerítették. 1867ben megtörtént a kiegyezés, amikor is dönteniük kellett a tudósoknak, az orientalista vagyis kelet kutató felfogást követik továbbra is vagy a finnugort. Habsburg dinaszti a finnugor felfogást sulykolta bele az emberekbe, a nemzeti tudat gyengítése miatt. A német származású Jozef Budenz és német báb Hunfalvi(Hunsdorfer) Pál dolgozták ki a finnugor nyelvelméletet.

DE ezzel egyidőben, kutattak mezopotámiai romok között, és bukkantak rá első írásos sumer civilizációs emlékekre a Francois Lenormant és Jules Oppert professzorok! A szabadság harc leverése után emigrált Rónay Jácint katolikus püspök hívta fel a figyelmet arra, hogy a sumer agyagtáblák ékírásos szavait, nem héber nyelven, hanem sokkal inkább magyar nyelven tudják megfejteni. Ennek köszönhetően Opponert a magyarnyelvhez hasonló nyelvnek gondolta a sumer nyelvet míg Lenormant állította hogy a magyar nyelv az sumér nyelv "legközelebbi rokona" több könyvében kifejtette ezt az állítását. De magyar tudósainknak Habsburg elnyomás alatt az ellenkezőjét kellett bizonyítni, bármilyen kételyek is merültek fel. Időközben a nyugati tudósok perdöntő bizonyítékokkal hozakodtak elő, mely szerint a a régi kelet szemita szemléletén változtatni kell, ugyanis a Teremtés mítosza, a Vízözön története, az Ótestamentum mind ragozott nyelvet beszélők által íródott s a szemita szerzők csak átvették tőlük. Így a magyarokat el kellett terelni az orientalista világnézetről, Habsburg és szemita érdekek találkoztak.

Remélem h mostmár érthető a Habsburg öntudat pusztítás maradványa és világos, hogy honnan is származunk s folytathatom tovább a blog írását bár ezen dolgokat még később akartam megemlíteni. De úgy látszik muszáj tényszerűen beszélnem.

 

A MAGYAR NYELV AZ EGYETLEN RAGOZÓ NYELV! Ha valaki esetleg ismer más ragozó nyelvet is az feltétlenül szóljon... Esetleg nyelvi rokonságban állhatunk azzal a néppel!

Szóval az eredetünket tekintve, körülbelül 5000 évvel Krisztus előtt mi már itt éltünk a Kárpát-medencében, mint földműves állattenyésztő nép kinek kultúrája az egyisten hitre terjedt ki s egy ősanyát tiszteltünk szerettünk. Ugye tudjuk Szent István felajánlotta Nagy Boldog asszonynak, a Kárpát-medencét vagyis felajánlotta annak az Istennőnek akiben a magyarok hittek. Ezért nem volt baj az átállással a katolikus hitre ugyanis minden ünnepet csak átneveztek. De más Istenekhez imátkoztak. Átverték a Pápát! Továbbra is hittek az Isten anyánkban! Ez az Istennő vallás pedig rendkívül ősi hit! Mint mondottam a nyelvünk, kialakulásához minimum 10 000 év szükséges! Tehát a 7000 évesKárpát-medencei lelet szinte már bele esik népünk ősi létének időintervallumába! Ez a lelet pedig nem más, mint egy hit eszköz, mint ma a kereszt úgy lógott ez, az akkori ember nyakában. Hogy honnan lehet tudni, hogy ez az ősi lelet magyar. Mivel a hon visszafoglalásnál ugyan ilyen medált viseltek a magyarok mint amit itt találtak és 7000 éves. Szóval HONVISSZAFOGLALÁS volt. Szóval őseink az ősi Európában a Kárpát-medencéből indultak ki mintegy 7000 évvel ezelőtt! Elvándoroltak. Szerettek vándorolni. Feltalálták az állattartást és az állattal húzott szekeret, az írást! Eljutottak Ázsiába! Majd ott is letelepedtek! Eljutottak Európa összes zugába még a mai Angliába is! Szóval a ma ott élő emberek bizonyos szinten genetikailag is rokonaink, ezért ez a nagy keveredés a gén állományban! Nem mindenkiből van bennünk egy kevés! Hanem mindekiben van egy kevés magyar! de ezt pontosabban tudnák elmondani azok a híres neves professzorok, akiket a forrásként megjelöltem! Leírhatnám én itt esettanulmányaikat, és kutatásaikat, de szerintem a blogolvasónak éppen elég az eredmény! Ez az eredmény pedig nem más, mint az hogy a magyarok Európa ősnépe és nyelvünk is azért más mint az itt beszélő emberek nyelve mert nem IndoEurópai nem is de még csak nem is Finnugor hanem Európai Maygar! Genetikánk is Európaibb mint az itt élő embereknek! Az, hogy nem magyarul beszélnek a ma Európában, annak köszönhető, hogy a magyar népek mindig is kultúráltak és békés népek voltak és nem szerettek harcolni! Elfogadták az erőszakosabb civilizációk beköltözését és azonosultak velük, így megmaradhatott kultúrájuk és nem irtották ki őket teljesen! Az etruszk példa szintén mutatja akik szintén magyarok voltak. Miután megölte az etruszk királyt az európába betelepült indoeuropai nép egyike megalapult a Római Birodalom mely rabszolgasába taszította az embereket. E király halála óta nincs béke Európában! Azon magyar vagy nevezzük etruszk emberek akik nem kívántak azonosulni kivándoroltak az országból a rokonok felé kik keletre vándoroltak! Keleten pedig a Sumér, Szittyák és hunok éltek! Mind más kort takar! De egy azon népcsoportról beszélünk a ma élő magyar népcsoportról! Szóval ezen történelmi utazás során melyet magyarok évezredekig csináltak, megajándékozták a környező népeket tudással. Mégpedig magas szintű tudással. Írás, földművelés, állattartás, a mai orosz területekre elvitték a szarvasmarhát és a lovat, melyet akkoriban a szláv népek nem is ismertek, de mi megmutattuk nekik. S majd mikor az Ázsiai harcok belviszályok megkezdődtek mi visszatértünk őshazánkba! Európa Szívébe a Kárpát-medencébe! Ahonnan már segélykérő avar(magyar) üzeneteket kapott a nép betörő barbár harcos népektől Német-római császár! Lásd Pozsonyi csata! Mikor is Árpád megjött és rendet tett, ha lehet ezt így mondani. Lerakta az alapkövet hazánk megalapításában! Ezek után jött csak az igazán nagy átverés! 1000 a magyar állam megkeresztelkedett. Szent István felvette a római katolikus vallást. De mégis, mit sem változott az ország továbbra is megmaradtak régi ünnepeink, amit mára lezúztak a Habsburg uralom utáni, magyar öntudat lábbal tiprása és a többi bűnös cselekedet a Szent Korona ellopása, a Szent Korona állam és tanának semmibevétele! A mai napig nem helyezték vissza a Szent Korona tant törvényes kereteibe! 

A jelenünkről beszélve el sem lehet mondanom mennyire szégyenlem magam 6 milliárd ember helyében akik tűrik mindazt, ami ma a világban zajlik! A magyarok mára megfáradt nép, számos népirtási kísérleten túlvan, de még mindig állja. Bár megalázták, elvették multját s ezzel elvették jövőjét is. De mindig az elnyomás ellen harcolt. Voltak akik nem is harcoltak azt remélve, hogy így talán béke lesz a földön, de eredménye csak az lett, hogy eltűnt a Földről, mint nép. Volt aki harcolt, de az erősebb mindig legyőzi a gyengébbet. Történelmi mértékben véve a jó sosem győzött eddig.

Ma Monetáris világban élünk. jelképes ez a demokrácia, ami ma van. Ha csak a Magyarországi léptékben is gondolkozunk. Mikor is volt olyan dolog, ami jót tett volna a népnek ami segítette volna az élet fentartásában? Legalább 1000 éve. A pénz, ami az élet megrontója! A pénz hatalom! Ezt a hatalmat a mai világban az emberek 1 % birtokolja. És a Világon élő majdnem 7 milliárd emberből csak 40 000 ember kezében van a világ összes pénzének és ezzel együtt hatalmának a 80%. Elképesztő! Nem igaz?

A világ egyharmada ma jelen pillanatban naponta 1 dollárból azaz 200 forintból él.

Hol van itt szabadság? Mi ez, ha nem a mai modern rabszolgaság? És ezt a hatalmat nem a politikusok irányítják. Van egy náluk is erősebb tényezője a világnak. Ma már nem nemzetek vannak, hanem CÉGEK, MULTIK, ÜZLETEK! Ők az igazi erő ők irányítanak! Országokat sodornak adósságba, ma már ez a hódítás formája. Ha a magyar példát vesszük magyarország amerikától vett fel 1 milliárd dollárt ebből visszafizetett már 11 milliárd dollárt és további 22 milliárd dollár adóssága van! Nos ebből az adósságból lehetetlen kikeveredni mivel a rendszer magában foglalja azt, hogy folyamatosan adós légy!

Forrás:

http://www.youtube.com/watch?v=_gd_TBUso7k&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=jD2iYx2pJBg

 

Feltétlen ajánlom megtekintésre ezeket a forrásokat!

Boszniai piramisok!

A Nap piramis, mely a Kheopszhoz képest jóval nagyobb piramis feltárásra került s ez nem egyíptomban van vagy az amerikai kontinensen hanem itt Európában s a Kárpát-medencében! Benne találtak kőtömböket rovásírással magyar rovásírással a feltárás folyamatban van, de már most talált feltárt fantasztikus leleteket összefüggésbehozhatók Trójával, Egyiptommal, és a Pártus Birodalommal! Ezek is csak óvatos becslések! Magyar piramis! Magyar rovásírással, s olyan jelekkel melyek erre a megállapításra engednek következtetni. Egy rovás P betűt fedeztek fel egy 2 méter hosszú 1,5 méter széles és 3 tonnás kődarabon! Persze ezen a kövön jóval több rovásírásjelet találtak, de ez a P betű a legérdekesebb. Ugyanis ezt a P betűt, mely Torma Zsófia Toldosi leletei között a Kolozsvári Történeti múzeumban, Egyiptomban, Trójában s az Iráni Pártus Birodalomban.

Szemközt a Nap Piramissal helyezkedik el, a Hold piramis mely lábánal teljes egészében feltárták a "Béke útja"-nak elnevezett utat.

A többit itt is megnézhetitek!

http://www.youtube.com/watch?v=WfhoHcD1bcA&feature=related

21 komment